Skoči na vsebino

NOVICA

Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu - novosti

Spoštovani obiskovalci spletne strani,

v veljavo je stopil novi Zakon o dajatvah za motorna vozila, ki je prinesel kar nekaj novosti oziroma sprememb.

Vzrok za uveljavitev novega zakona sta uskladitev nekaterih nejasnosti v veljavni ureditvi plačevanja letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in uvedba nove dajatve za odjavljena vozila.

Zakon ureja tudi oprostitev plačila letne dajatve, ki spada v pristojnost upravnih enot. Na podlagi podane vloge za izdajo odločbe za oprostitev plačila letne dajatve za vozilo za prevoz invalida na upravni enoti ali na krajevnem uradu (pisno ali elektronsko-s kvalificiranim digitalnim potrdilom), upravna enota o oprostitvi odloči z odločbo.

Novosti, ki jih prinaša novi Zakon o dajatvah za motorna vozila, so naslednje:
- vozila za oprostitev plačila letne dajatve za prevoz invalidov nimajo več omejitve na delovno prostornino motorjev, temveč na moč motorja do vključno 150 kW,
- natančneje so določena dokazila v primeru oddaje vloge za zmanjšanje plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, ki jih izkazuje družina, ki ima štiri ali več otrok. Za otroke se štejejo samo osebe do 18. leta starosti,
- zmanjšanja plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu so deležne tudi rejniške družine,
- spremenjene (oziroma usklajene z Zakonom o davku na motorna vozila) so kategorije invalidov,
- kot dokazilo za uveljavljanje pravice za oprostitev letne dajatve, ko je upravičenec otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šola, po novem velja samo odločba Centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otrok,
- oprostitev plačila letne dajatve se za polnoletne upravičence uveljavlja za eno vozilo, ki je lahko registrirano tudi na upravičenčevega starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim živi na istem naslovu,
- na področju invalidskih organizacij, ki s priznanim statusom pri svoji dejavnosti izvajajo pomoč in oskrbo oseb z motnjami v duševnem razvoju je ukinjena obveza, da mora biti vozilo prirejeno za prevoz invalida na invalidskem vozičku. Oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda ministrstvo, pristojno za invalide,
- letna dajatev se plača tudi pred izdajo dovoljenja za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic,
- uvedena je dajatev na odjavljeno vozilo (od 1. aprila 2018). Ta dajatev se uvede samo za vozila kategorij:
        • M1 (vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg voznikovega sedeža),
        • N1 (vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone) in
        • L2e (trikolesna vozila).

Plačilo nove dajatve za odjavljeno vozilo ne bo potrebno, če bo lastnik odjavljenega vozila v roku
enega leta ravnal v skladu z zakonom in s tem poskrbel za ustrezno razgradnjo vozila.                                                                                       Upravna enota Žalec