Skoči na vsebino

POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE

 

 

 

 

 

POSLANSTVO

 

Ljudem zagotavljamo kakovostne upravne storitve, da lahko zakonito rešujejo življenjske situacije, uresničujejo svoje pravice, zakonite interese in obveznosti.


VIZIJA

 

Z zakonitostjo in strokovnostjo upravnih postopkov in odločitev v upravnih zadevah, z odgovornostjo do zaupanega javnega premoženja, z nadaljevanjem preglednega poslovanja in odprtega dialoga z našimi strankami in javnostjo povečujemo odzivnost in kakovost naših storitev, vzajemno spoštljiv odnos, zadovoljstvo in zaupanje v delovanje pravne države na področju našega dela.

 

VREDNOTE IN NAČELA

 

Naše vrednote so tiste, ki jih od javnih uslužbencev in uslužbenk vselej zahtevajo načela vladavine prava in pravne države, ustavnosti in zakonitosti ter uradniški etos.

 

Zakonitost in strokovnost

 

Uradne postopke vodimo in uradne dolžnosti opravljamo v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in zakonitimi akti, profesionalno in skladno s strokovnimi standardi uradništva.


Poštenost, nepristranskost, politična in strokovna nevtralnost

 

Pri svojem delu vselej ravnamo pošteno in nepristransko, smo politično nevtralni, nikomur ne omogočamo in ne dajemo neupravičenih koristi ali prednosti.


Ravnanje z darili in izogibanje nasprotju interesa

 

V zvezi z našim delom ne sprejemamo nobenih nedovoljenih daril ali drugih koristi.

 

V okoliščinah, ko lahko zasebni interes vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje uradnih nalog, kakor koli škoduje našim poklicnim vrednotam,  javnemu interesu ali zaupanju v naše delo, se temu izognemo v skladu z zakonom in standardi uradniškega etosa.


Pripadnost in predanost, strpnost in spoštljivost v odnosih ter zavračanje nasilja

 

Ponosni smo, da smo kot javni uslužbenci in uslužbenke v službi ljudi, državljank in državljanov, predani vrednotam in načelom Ustave Republike Slovenije.

 

V medsebojnih odnosih do sodelavk in sodelavcev ter strank smo strpni in spoštljivi, ne pristajamo na nobeno obliko psihičnega ali fizičnega nasilja, niti s strani zaposlenih niti tretjih oseb. Vsak poskus tovrstnega ravnanja, še posebej takrat, ko bi se na ta način poskušalo prisiliti koga v kršitev uradne dolžnosti ali zlorabo uradnega položaja ali omogočiti komu neupravičeno korist, bomo takoj prijavili vodstvu ali pristojnim organom. 

Ustava Republike Slovenije

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1

 

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG1022

 

Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020
www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Kakovost/Strategija_razvoja_SLO_final_web.pdf

 

Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave

http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SOJ/2015/POLITIKA_NAPREDKA.pdf

 

Vizija Slovenije 2050
slovenija2050.si