Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

Upravna enota Žalec meri 334 km2, po površini se med vsemi 58 upravnimi enotami v Republiki Sloveniji uvršča na 9. mesto oziroma med srednje velike upravne enote. Meji na devet upravnih enot in sicer: na severu na UE Velenje, na vzhodu na UE Celje, na jugovzhodu na UE Laško, na jugu na UE Hrastnik, UE Trbovlje in UE Zagorje ob Savi, na jugozahodu na UE Domžale, na zahodu na UE Kamnik ter na severozahodu na UE Mozirje.

 

Upravna enota Žalec pokriva območje 6 občin, ki so imele po podatkih Statističnega urada RS (na dan 1. 1. 2016) naslednje število prebivalcev:

Naselja (Vir: GURS, 6. 5. 2013)

 

Upravna enota Žalec je locirana v središču mesta Žalec, na naslovu Ulica Savinjske čete 5, v upravni zgradbi, kjer imajo prostore tudi Občina Žalec, Geodetska uprava RS - Območna enota Velenje in Delavska hranilnica.

 

Zaradi teritorialne razdrobljenosti in oddaljenosti nekaterih naselij od sedeža upravne enote se naloge iz pristojnosti Upravne enote Žalec izvajajo še na krajevnem uradu:

Na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 21/13 – ZVRS-G) in Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 75/94, 8/96 in 39/03) Upravna enota Žalec odloča na prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne pristojnosti in je stvarno pristojna za odločanje v upravnih zadevah iz državne pristojnosti na področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostorMinistrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za zunanje zadeve , Ministrstva za javno upravo ter za opravljanje drugih upravnih nalog iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja.
 

Upravne in strokovne naloge na območju Spodnje Savinjske doline po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

b) drugi organi:

Upravne storitve se izvajajo na področjih:

 • notranjih zadev (osebni dokumenti, prijava-odjava prebivališča, zadeve javnega reda in miru, področje tujcev, orožja, državljanstva, matičnih zadev …),
 • prometa (registracija vozil, izdaja vozniških dovoljenj ...),
 • graditve objektov in drugih posegov v prostor (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje ...),
 • kmetijstva (promet s kmetijskimi zemljišči, status kmeta, zaščitene kmetije ...),
 • denacionalizacije,
 • vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Upravna enota Žalec je po vsebini nalog in pristojnosti organizacijsko razdeljena na tri notranje organizacijske enote:

 1. Služba za skupne zadeve
 2.  - Glavna pisarna
 3. Oddelek za upravne notranje zadeve
 4.  - Referat za osebna stanja in promet
 5. Oddelek za gradnjo in kmetijstvo

 

V skladu z Zakonom o državni upravi upravno enoto vodi, zastopa in predstavlja načelnica, ki je odgovorna tudi za sodelovanje upravne enote z občinami in drugimi državnimi organi na lokalnem nivoju na območju upravne enote. Za sodelovanje in usklajeno delovanje upravne enote na lokalnem nivoju pri izvajanju storitev uporabnikom deluje pri Upravni enoti Žalec tudi koordinacijski sosvet, v katerem sodelujejo načelnica upravne enote, predstavnik občine in vodje območnih izpostav vseh oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država in ki pretežno opravljajo upravne naloge.