Skoči na vsebino

NOVICA

Sklep o določitvi volišč za referendum (drugi tir: Divača - Koper)

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07-ZRLI-UPB2) je Okrajna volilna komisija Slovenska Bistrica s sedežem na Upravni enoti Slovenska Bistrica  na 1. redni seji, dne 12. julija 2017, in na 2. redni seji, dne 28. avgusta 2017, sprejela

 

 

 

S  K  L  E  P

O  DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper (ZIUGDT)

 

 

 

Na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole, Poljčane in Zreče se določijo naslednja volišča in območja volišč:

 

Krajevna skupnost Alfonz Šarh

 

Volišče štev. 702001 v prostorih Geodetske pisarne Slovenska Bistrica, Mariborska cesta 5,  kjer glasujejo volivci iz Devinske ulice, Gombačeve ulice, Grogove ulice, Kolodvorske ulice h. št. 39, Kratke ulice, Mariborske ceste, Mladinske ulice, Na Jožefu h. št. 1 do 19 in parne št. od 6 do 78, Ob parku h. št. 2, Štuhčeve ulice, Trga Alfonza Šarha, Ulice dr. Štefke Hribarjeve, Ulice Pohorskega bataljona, Ulice Sagadinovih, Vinarske ulice, Zadružne ulice h. št. 2, 4, 6, 7, 7a in 9 ter Zidanškove ulice.

(PO  26, 27, 32, 33,34, 35, 277 in 288)                                                          

 

Volišče štev. 702002 v Domu vaščanov na Devini, Devina 36 a (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz naselja Devina, Ritoznoj in Šentovec.

(PO 59, 60, 61, 62, 63, 278, 309 in 324) 

 

Volišče štev. 702003 na Klopcah v prostorih bara »Grega«, Klopce 19, kjer glasujejo volivci iz naselja Klopce.

(PO 64 in 300)

 

 

 Krajevna skupnost Impol

 

Volišče štev. 702004 v Tirgotu v prostorih Krajevne skupnosti Impol, Levstikova ulica 2 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz Jamove ulice, Kraigherjeve ulice, Levstikove ulice, Ob gozdu, Ob parku razen hišne  št. 2, Ob potoku, Ribiške ulice, Samove ulice,Sernčeve ulice, Tovarniške ulice, Travniške ulice, Ulice Bračičeve brigade in iz naselja  Kovača vas od h. št. 166 do 174. (PO 15, 36, 55, 276 in 285)

 

Volišče štev. 702005 v Visolah pri Žišt Antoniji - Zvonki, Visole 2, kjer glasujejo volivci iz naselja Kostanjevec h. št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 ter iz naselja Visole.

(PO 47, 48, 49, 270, 271, 272, 304 in 325)

Volišče štev. 702006 v Novi Gori nad Slovensko Bistrico pri Repnik Francu, Nova Gora nad Slovensko Bistrico 73, kjer glasujejo volivci iz naselja Nova Gora nad Slovensko Bistrico.

(PO 53, 275, 283)

 

Volišče štev. 702007 v Kovači vasi pri Stopar Janezu, Kovača vas 135, kjer glasuje­jo volivci iz naselja Kovača vas, razen h. št. 166 – 174.

(PO 56, 57, 296)

 

Volišče štev. 702008 v Zgornji Bistrici v Gasilskem domu, Kajuhova ulica 87 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz Kajuhove ulice h. št. 78, 87, 88, 90, 94, Mroževe ulice h. št. 21 in 25 in Partizanske ulice 38 in 40 ter iz naselja naselja Zgornja Bistrica.

(PO 37, 50, 51, 52, 54, 273, 274)

 

 

Krajevna skupnost Pohorski odred

 

Volišče štev. 702009 v prostorih Obrtne zbornice Slovenska Bistrica, Špindlerjeva ulica 2e, kjer glasujejo volivci iz Aljaževe ulice, Aškerčeve ulice, Cankarjeve ulice, Ceste XIV. divizije, Cesta zmage, Cvetlične ulice, Finžgarjeve ulice, Gregorčičeve ulice, Ingoličeve ulice, Jenkove ulice, Kajuhove ulice - parne h. št. od 2 do 32 in neparne h. št. od 1 do 35, Kajuhove ulice  - parne h. št. od 34 do 76 in neparne h. št. od 37 do 85, Kettejeve ulice, Ljubljanske ceste - parne h. št. od 40 do 122, Murnove ulice, Na Ajdov hrib, Ob stadionu h. št. 53 in 55, Osojne ulice, Prešernove ulice, Špindlerjeve ulice, Štancerjeve ulice, Ulice Anice Černejeve, Ulica Dr. Jožeta Pučnika  h. št. 21, Ulice Slave  Klavore, V Črnec, V Zafošt, Vodovnikove ulice, Vrtnarske ulice in Župančičeve ulice.

(PO 17, 19, 21, 22, 38, 287, 290,  319)

 

Volišče štev.  10

 

Volišče štev. 702011 v Osnovni šoli Pohorski odred Slovenska Bistrica, Kopališka ulica 1 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz Grajska ulice h. št. 12, Kopališke ulice, Ob stadionu h. št. 2 in 10 ter vse parne h. št. od 40 do 54, Partizanske ulice parne h. št. od 24 do 36 in neparne  h. št. od 33 do 57, Prežihove ulice h. št. 1 in 3, Prvomajske ulice h. št.  3, 5 in 7 Šolska ulice h. št. 2 in 5, Tomšičeve ulice h. št. 1 in 9 in parne h. št. od  2 do 30 a in Ulice Pohorskega odreda.

(PO 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 in 20)

 

Volišče štev. 702012 v Osnovni šoli Pohorski odred Slovenska Bistrica, Kopališka ulica 1, kjer glasujejo volivci iz Mroževa ulice h. št. 3 in 5, Partizanska ulice h. št.  61 Prvomajske ulice h. št. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, Šolske ulice parne h. št. od 6 do 16, Tomšičeve ulice h. št. 23, 25, 27, 31, 33 in parne h. št. od 32 do 52.

(PO 11, 16, 18, 286 in 298)

 

Volišče štev. 702013 v Spodnji Ložnici pri Pušnik Olgi, Spodnja Ložnica 35, kjer glasujejo volivci iz naselja Spodnja Ložnica.

(PO 39, 267, 316,  321 in 322)

 

 

Krajevna skupnost Dr. Jagodiča

 

Volišče štev. 702014 v prostorih Avtohiše Jurič, Slovenska Bistrica, Lackova ulica 3, kjer glasujejo volivci iz Bazoviške ulice, Krekove ulice, Lackove ulice, Leonove ulice, Livadne ulice h. št. 10, Ljubljanske ceste – neparne h. št. od 41 do 127, Maistrove  ulice, Na poljanah, Obrtniške ulice, Pirnikove ulice, Potrčeve ulice, Stepišnikove ulice, Trubarjeve ulice h. št. 1 in 2, Žolgarjeve ulice – parne h. št..

(PO 23 in 24)

 

Volišče štev. 702015 v prostorih Centra za starejše, Leskovarjeva ulica 16 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci Čopove ulice, Gradišča, Grajske ulice h. št. od 1 do 8, 10, 11 in 13, Industrijske ulice h. št. 4 in 9, Izseljenske ulice, Jurčičeve ulice, Kolodvorske ulice razen h. št. 39, Leskovarjeve ulice, Ljubljanske ceste h. št. od 1 do 39, Miklošičeve ulice, Ob stadionu – neparne h. št. od 1 do 37, Ozke ulice, Partizanske ulice - neparne h. št. od 1 do 31 in parne h. št. od 2 do 22, Plečnikove ulice h. št. 25 in 27, Prečne ulice, Proti jezam, Ratejeve ulice, Rimske ulice h. št. 4, 9 in 12, Romihove ulice, Slomškove ulice, Slovenske ulice, Tavčarjeve ulice, Tomažičeve ulice h. št. 4 in 6, Trg svobode, Trgovske ulice h. št. 1, 2 in 11, Ulice Borisa Winterja, Ulice dr. Jagodiča, Vošnjakove ulice, Zadružne ulice h. št. 1, 3 in 5, Zelene ulice, Žolgerjeve ulice  - neparne h. št. 9, 25, 29.

(PO 1, 2, 3, 4, 5, 25, 28, 29, 30, 31 in 280)

 

Volišče štev. 702016 v Spodnji Novi vasi v Vaškem domu, Spodnja Nova vas 35 a, kjer glasujejo volivci Na Jožefu neparne h. št. od  21 do 81 in h. št. 82,  83,  87 ter naselja Spodnja Nova vas.

(PO 86, 87, 289 in 320)

Volišče štev. 702017 v Cigonci v prostorih Doma krajanov, Cigonca 12 a, kjer glasujejo volivci iz naselja Cigonca in Videž.

(PO 141, 142 in 143)

 

Volišče štev. 702018 v Prepužu pri Bezget Ivanu, Prepuž 4 a,  kjer glasujejo volivci iz naselja Prepuž.

(PO 146)

 

 

Krajevna skupnost Vrhole Preloge

 

Volišče štev. 702019 na Prelogah pri Furman Vidi, Preloge 10 a,  kjer glasujejo volivci iz naselij Preloge in Sevec ter del Vinarja, ki spadajo h krajevni skupnosti Preloge od h. št. 71 do 93 ter od  h. št. 106 do 138.

(PO 147, 148, 190, 255 in 256)

 

Volišče štev. 702020na Vrholah pri Slovenskih Konjicah v prosto­rih Krajevne skupnosti, Vrhole pri Slovenskih Konjicah 29 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz naselja Vrhole pri Slovenskih  Konjicah.

(PO 40 in 41)

 

 

 Krajevna skupnost Zgornja Ložnica

 

Volišče štev. 702021 na Zgornji Ložnici v prostorih Krajevne skupnosti, Zgornja Ložnica 23,  kjer glasujejo volivci iz naselij Korplje, Kostanjevec razen h. št. 2, 3, 4, 5, 6, Vinarje do h. št. 68 in od h. št. 94 do 105 a in Zgornja Ložnica.

(PO 42, 43, 44, 45, 46, 189 in 191)

 

Volišče štev. 702022 v Gladomesu pri Fridrih Emiliji, Gladomes 24 b, kjer glasujejo volivci iz naselja Gladomes.

(PO 186, 187 in 188)

 Krajevna skupnost Tinje

 

Volišče štev. 702023 na Velikem Tinju v Domu krajanov - GD, Veliko Tinje 33 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz  naselij Jurišna vas, Malo Tinje, Radkovec, Rep, Tinjska Gora  h. št. od 33 do 100, Turiška vas na Pohorju, Urh, Veliko Tinje.

(PO 182, 183, 184, 202, 203, 204, 205, 269, 281, 284 in 326)

 

Volišče štev. 702024  v Tinjski Gori pri Avguštin Zdenki, Tinjska Gora 10, kjer glasujejo volivci iz  naselja Fošt  in naselja Tinjska Gora h. št. od 1 do 32.

(PO 185, 201, 259 in 268)

 

Volišče štev. 702025 v Planini pod Šumikom pri Gracej Dragu, Planina pod Šumikom 20, kjer  glasujejo volivci iz naselja Planina pod Šumikom razen h. št. 13 in 14.

(PO 173 in 313)

 

 

Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju

 

Volišče štev. 702026 v Šmartnem na Pohorju v prostorih Krajevne skupnosti, Šmartno na Pohorju 19 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz naselij Bojtina, Frajhajm, Kalše od h. št. 16 dalje, Šmartno na Po­horju in Zgornje Prebukovje od h. št. 26 dalje.

(PO 176, 177, 178, 179, 180, 208, 209, 314 in 315)

Volišče štev. 702027 v  Zgornjem Prebukovju pri Špes Verici, Zgornje Prebukovje 11,  kjer glasujejo  volivci iz naselij Spodnje Prebukovje in Zgornje Prebukovje h.  št. od 1 do 25.

(PO 58 in 207)

 

Volišče štev. 702028 v Ošlju pri Furman Vilibaldu, Ošelj 1, kjer glasujejo volivci iz  naselja Ošelj Planina pod Šumikom h. št. 13 in 14, Smrečno in Zgornja Nova vas.

(PO 174, 175, 181, 206 in 279)

 

 

Krajevna skupnost Zgornja Polskava

 

Volišče štev. 702029 v Kulturnem domu na Zgornji Polskavi, Mladinska ulica 12 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz naselja Gabernik – Aškerčeve ulice, Gabernik h. št. od 1 do 9, Gregorčičeve ulice, Gromberške ulice, Gubčeve ulice, Kettejeve ulice, Pohorske ulice, Ulice Pohorskega odreda, Prežihove ulice in naselja Zgornja Polskava – Bračičeve ulice, Cankarjeve ulice, Gaberniške ulice, Ingoličeve ulice, Javerniške ulice,  Jurčičeve ulice, Mariborske ulice h. št. od 1 do 51, Mladinske ulice, Ob gozdu, Partizanske ulice, Šarhove ulice, Ulice dr. Babnika, Ulice Pohorskega odreda, Vodovnikove ulice, Zidanškove ulice in Župančičeve ulice.

(PO 220, 221, 222, 224, 225 in 297)

 

Volišče štev. 702030 v Gaberniku pri Kiker Milici, Gabernik 77a, kjer glasujejo volivci iz naselja Gabernik razen h. št. od 1 do 9 in naselja Kalše od h. št. 1 do 15.

(PO 210, 226 in 257)

 

Volišče štev. 702031 v  Bukovcu v  okrepčevalnici Lovski dom,  Bukovec 2 (volišče dostopno invalidom),  kjer glasujejo volivci  naselja Zgornja Polskava - Bevkove ulice, Fin­žgarjeve ulice, Hribarjeve ulice, Kajuhove ulice, Kanclerjeve ulice, Lampretove ulice, Levarske ulice, Mariborske ulice od h. št. 53 dalje, Šolske ulice, Trubarjeve ulice, Ulice Pohorskega bataljona, Vinogradniške ulice, Vinterjeve ulice, Vošnjakove ulice in naselja Bu­kovec. 

(PO 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 in 223)

 

Volišče štev. 702032 v Ogljenšaku pri Kalan Jožefu, Ogljenšak 10 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz  naselij Kočno pri Polskavi in Ogljenšak.

(PO 211 in 212)

 

Volišče štev. 702033  v Selah pri Polskavi pri Amon Rudolfu, Sele pri Polskavi 35,  kjer glasujejo volivci iz naselja Sele pri Polskavi.

(PO 227)

 

 

Krajevna skupnost Spodnja  Polskava

 

Volišče štev. 702034 v  Spodnji Polskavi v prostorih Krajevne skupnosti, Spodnja Polskava 270,  kjer glasujejo volivci iz naselja Spodnja Polskava.

(PO 66, 67, 68, 69 in 70)

 

Volišče štev. 702035 v Pokošah v Mladinski dvorani, Pokoše 25 d, kjer glasujejo volivci iz  naselja Pokoše.

(PO 65, 306, 307 in 323)

 

 

Krajevna skupnost Pragersko

 

Volišče štev. 702036 v Pragerskem v prostorih društva KKS, Ulica Pohorskega bataljona 10 (volišče dostopno invalidom),  kjer glasujejo volivci iz naselja Pragersko – Bevkove ulice, Bizjakove ulice, Cankarjeve ulice, Ceste na polje, Čopove ulice, Jurčičeve ulice, Kacove ulice, Kolodvorske ulice, Lackove ulice, Lev­stikove ulice, Ob železnici, Pionirske ulice, Prenarjeve ulice, Ptujske ceste neparne h. št. od 1 do 47 in parne h. št. od 2 do 90, Šlandrove ulice, Travniške ulice Trubarjeve ulice, Ulice Bratov Berglez, Ulice Karla Paja, Ulice Pohorskega bataljona, Ulice Sagadinovih in Zidanškove ulice.

(PO 75, 76, 77, 78, 79, 291 in 294)

 

Volišče štev. 702037 v Gaju pri Lorber Magdi, Ptujska cesta 75, kjer glasujejo volivci iz naselja Gaj - Aškerčeve ulice, Ceste Ob ribniku, Gregorčičeve ulice, Kajuhove ulice, Kvedrove ulice, Murnove ulice, Ozke ulice, Potrčeve ulice, Prešernove ulice, Prežihove ulice, Ptujske ceste neparne h. št. od 49 do 113, Stanetove ulice, Šarhove ulice in Župančičeve ulice.

(PO 71, 72, 73 in 74)

 

Krajevna skupnost Leskovec - Stari Log

Volišče štev. 702038 v Leskovcu v Večnamenski dvorani KS, Leskovec 65 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz naselja Leskovec in Stari Log.

(PO 80, 81, 88 in 89)

 

 

Krajevna skupnost Črešnjevec

Volišče štev. 702039 v Črešnjevcu v Kulturnem domu, Črešnjevec 41 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz naselij Črešnjevec in Lokanja vas.

(PO 82, 83, 84, 85 in 305)

 

Volišče štev. 702040 na Vrhlogi pri Ilić Ivani, Vrhloga 29, kjer glasujejo volivci iz naselij Brezje pri Slovenski Bistrici, Trnovec pri Slovenski Bistrici in Vrhloga.

(PO 90, 91, 92, 302 in 303)

Volišče štev. 702041 v Pretrežu pri Fajs Mariji, Pretrež 16, kjer glasujejo volivci iz naselja Farovec in Pretrež.

(PO 95, 140, 258, 308 in 318)

 

 

Krajevna skupnost Laporje

Volišče štev. 702042 v Laporju v prostorih Krajevne skupnosti, Laporje 56, kjer glasujejo volivci iz naselja Laporje.

(PO 136 in 137)

Volišče štev. 702043 v Kočnem ob Ložnici pri Potisk Ivanu, Kočno ob Ložnici 17, kjer glasujejo volivci iz  naselij Drumlažno, Ješovec,  Kočno ob Ložnici in Vrhole pri Laporju.

(PO 96, 97, 98, 138 in 139)

Volišče štev. 702044 v Hošnici pri Mlaker Branku, Hošnica 31, kjer glasujejo volivci iz naselja Hošnica.

(PO 133, 134 in 135)

 

Volišče štev. 702045 Prostori društva za šport Žabljek, Žabljek b.š. (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz naselij Levič, Razgor pri Žabljeku in Žabljek.

(PO 144, 145, 248, 249 in 282)

 

Volišče štev. 702046 na  Križnem Vrhu pri Košič Antonu, Križni Vrh 96 (volišče dostopno invalidom),  kjer glasujejo volivci iz  naselij Dolgi Vrh, Križni Vrh in Zgornja Brežnica.

(PO 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 in 266)

 

 

Občina Poljčane

Volišče štev. 702047 v Poljčanah v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz naselja Poljčane - Bevkove ulice, Bistriške ceste, Čretniške ulice, Dravinjske ceste h. št. od 1 do 25 in h. št. 27, Gregorčičeve ulice, Kajuhove ulice, Laporske ceste, Na hribu, Ob železnici, Strme ulice, Tovarniške ulice, Ulice Bračičeve brigade, Ulice Šercerjeve brigade, Vrtne ulice in naselja Spodnja Brežnica.

(PO 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 22 in 40)

 

Volišče štev. 702048 v Zgornjih Poljčanah v gostilni Kajtna, Prvomajski trg 25,  kjer glasujejo volivci iz naselja Zgornje Poljčane - Kopališke ulice, Maistrove ulice, Na Boč, Ob Beli, Partizanske ulice, Potrčeve ulice, Prvomajskega trga, Rimske ulice, Rogaške ceste, Ulice Erne Starovasnik ter iz naselij Ljubično, Lovnik in Podboč.

(PO 13, 15, 16, 18, 21, 24 in 32)

 

Volišče štev. 702049 v Poljčanah v Domu krajanov, Bistriška cesta 91 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz  naselij Čadramska vas, Lušečka vas in Stanovsko.

(PO 12, 17, 20, 23 in 25)

 

Volišče štev. 702050 v Spodnjih Poljčanah v Osnovni šoli, Dravinjska cesta 26 (volišče dostopno invalidom),  kjer glasujejo volivci iz naselja Spodnje Poljčane – Dravinjske ceste h. št. 26 in od 28 do 113, Ježevega Dola, Nove ulice, Ob potoku, Prečne ulice, Seliškarjeve ulice, Ulice Prekomorske brigade, Ulice Šlandrove brigade, Ulice Tomšičeve brigade, Ulice 9. maja in Vorančeve ulice.

(PO 5, 7, 9, 11 in 14)

 

Volišče štev. 702051 v Studenicah v KUD Andreja Stefancioza, Studenice 52 (volišče dostopno invalidom), kjer glasuje­jo volivci iz naselij Brezje pri Poljčanah, Globoko ob Dravinji, Hrastovec pod Bočem, Krasna, Križeča vas, Modraže, Novake in Studenice.

(PO 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 in 41)

 

 

Občina  Makole

 

Volišče štev. 702052 v Makolah v prostorih Kulturnega doma Makole, Makole 42, kjer glasujejo volivci iz naselij Makole in Jelovec pri Makolah.

(PO 1, 2, 4 in 5)

 

Volišče štev. 702053 v Stranskih Makolah pri Velikonja Janezu, Stranske Makole 11 b, kjer glasujejo volivci iz naselja Stranske Makole.

(PO 3)

 

Volišče štev. 702054 v Ložnici pri Mlaker Amaliji, Ložnica 21, kjer glasujejo volivci  iz  naselja Ložnica.

(PO 21)

 

Volišče štev. 702055

Volišče štev. 702056 v Starem gradu pri Skledar Mariji, Stari grad 29 a,  kjer glasujejo volivci naselja Stari Grad.

(PO 20 in 22)

 

Volišče štev. 702057 v Varošu pri Ritonja Frančiški, Varoš 9, kjer glasujejo volivci iz naselij Dežno pri Makolah, Stopno, Strug in Varoš.

(PO 6, 7, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 26, 27, 28 in 29)

 

Volišče štev. 702058 v Pečkah pri Gril Jakobu, Pečke 23, kjer glasujejo volivci iz naselij  Pečke in Savinsko.

(PO 8, 9, 24, 25 in 30)

 

Volišče štev. 702059 v Mostečnem pri Berglez Jožefu, Mostečno 4, kjer glasujejo volivci iz  naselja Mostečno.

(PO 14)

Volišče štev. 702060

Volišče št. 702061 na Štatenbergu pri Skledar Štefki, Štatenberg 66 a, kjer glasujejo volivci iz naselja Štatenberg.

(PO 10, 11, 16 in 19)

 

 

 

 

 

Občina Oplotnica

 

Volišče štev. 702062 v Oplotnici v prostorih Osnovne šole Pohorski bataljon, Ulica Pohorskega bataljona 19, kjer glasujejo volivci iz naselja Oplotnica – Gmajne, Konjiške ceste h. št. 1 in 2, Partizanske ceste, Pohorske ceste, Prečne ulice, Šolske ulice, Ulice Pohorskega bataljona, Ulice 22. Maja, Vinogradne ceste, Vrtne ulice  in naselja Lačna Gora.

(P0 1, 2, 6, 23 in 29)

 

Volišče štev. 702063 v Oplotnici v prostorih Občine Oplotnica - KTC, Goriška cesta 4 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz Ceste na polje, Fošta, Goriške ceste, Grajske ceste, Granitne ulice, Konjiške ceste razen h. št. 1 in 2, Prešernove ceste, Strme ulice in Travniške ceste.

(P0 3,  4, 5, 28 in  31)

 

Volišče štev. 702064 v Čadramu v prostorih trgovine Jurič Leopolda, Čadram 48, kjer glasujejo volivci iz naselja Čadram, Zlogona Gora in Zlogona vas.

(PO 20, 21 in 22)

 

Volišče štev. 702065 v Koritnem pri Dečar Marjanu, Koritno 7, kjer glasujejo volivci iz  naselja Koritno.

(PO 24 in 27)

 

Volišče štev. 702066 v Božjem pri Hohler Zalki, Božje 19 a,  kjer glasujejo volivci iz  naselja Božje.

(PO 26)

 

Volišče štev. 702067 v Ugovcu pri Pišotek Janezu, Ugovec 5 a, kjer glasujejo volivci iz  naselij Okoška Gora, Straža pri Oplotnici in Ugovec.

(PO 17, 18 in 19)

Volišče štev. 702068 v Malahorni pri Trunkl Ivani, Malahorna 16, kjer glasuje­jo volivci iz naselij Malahorna in Markečica.

(PO 9 in 10)

 

Volišče štev. 702069

Volišče štev. 702070 v Gorici priOplotnici v prostorih GTC G4 – Sadek Peter, Gorica pri Oplotnici 4 (volišče dostopno invalidom),  kjer glasujejo volivci iz naselij Brezje pri Oplotnici, Gorica pri  Oplotnici in Kovaški Vrh.

(PO 7, 8, 25 in 30)

 

Volišče štev. 702071na Prihovi v  Večnamenski dvorani Prihova b. š., kjer glasujejo volivci iz naselij Prihova, Raskovec in Zgornje Grušovje.

(PO 14, 15 in 16)

 

Volišče štev. 702072 v Pobrežu pri Satler Olgi, Pobrež 2, kjer glasujejo volivci iz naselij Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi in Pobrež.

(PO 11, 12 in 13)

 

 

 

 

Krajevna skupnost Kebelj

Volišče štev. 702073 na Keblju v prostorih Krajevne skupnosti, Kebelj 26 a (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz naselij Cezlak, Kebelj, Nadgrad in Podgrad na Pohorju.

(PO 167, 168, 169 in 170)

 

Volišče štev. 702074 v Kotu na Pohorju pri Klinc Martinu, Kot na Pohorju 20, kjer glasujejo volivci iz naselja  Kot na Pohorju h. št. 17c in od h. št. 19 dalje ter naselja Lukanja.

(PO 172 in 254)

 

Volišče štev. 702075 v Kotu na Pohorju pri Fridrih Mihaelu, Kot na Pohorju 9, kjer glasujejo volivci iz naselja Kot na Pohorju od h. št. 1 do 18 razen h. št. 17c.

(PO 171)

Volišče štev. 702076 v Modriču pri Ribič Janezu, Modrič 24, kjer glasujejo volivci iz naselja Modrič.

(PO 200 in 299)

 

 

Občina Zreče

 

Volišče štev. 702077 v Zlakovi pri Kubot Jožefu, Zlakova 35 (volišče dostopno invalidom), kjer glasujejo volivci iz naselja Zlakova.

(PO 16)

 

 

 

Posebne številke volišč:

901 – predčasno glasovanje in volišče za invalide

970 - OMNIA – glasovanje po začasnem prebivališču in volišče za invalide

997 - poseben volilni imenik za izseljence

998 – glasovanje po pošti – domovina

999 - glasovanje po pošti -  tujina

 

 

 

Ta sklep začne veljati takoj.

 

 

 

Številka: 042 – 1 / 2017

Slovenska Bistrica, 12. 7. 2017 in 28. 8. 2017

 

 

Mag. Metka Kramberger Wherry, l.r.

predsednica OVK 2. volilnega okraja VII. volilne enote

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vročiti:

-     Upravna enota Slovenska Bistrica, Oddelek za upravne notranje zadeve

-     Geodetska uprava RS, Geodetska pisarna Slovenska Bistrica

-     Državna volilna komisija

-     7. VE Maribor

-     Občina Slovenska Bistrica

-     Občina Oplotnica

-     Občina Makole

-     Občina Poljčane

-     Občina Zreče