Skoči na vsebino

NOVICA

EU kartica ugodnosti za invalide

Evropska kartica ugodnosti za invalide

 


Invalidi lahko poslej na upravnih enotah vložijo zahtevek za izdajo brezplačne evropske kartice ugodnosti, s katero bodo lahko doma in v tujini (Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta) uveljavljali komercialne popuste na področju umetnosti, kulture, turizma, športa, izobraževanja, trgovine in transporta.

 

Spletna baza posameznih ponudnikov se nahaja na spletnem naslovu: http://www.invalidska-kartica.si/, kjer so po posameznih regijiah navedene ponujene komercialne ugodnosti za invalide.

 

Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti so:

-          delovni invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;

-          osebe s priznano telesno okvaro:  

o       90% telesno okvaro zaradi izgube vida,

o       70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha in

o       najmanj 80% telesno okvaro,če se te seštevajo in je najnižji odstotek za eno  vsaj 70%;

-          invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;

-          invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov;

-          invalidi po Zakonu o vojnih invalidih;

-          osebe z zmerno, težjo in težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;

-          otroci in mladostniki, razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:

o       otroci z zmerno, težjo in težko  motnjo v duševnem razvoju

o       gluhi otroci

o       slepi otroci

o       otroci  z zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo in

o       otroci z avtističnimi motnjami;

-          osebe z gluhoslepoto – 50% okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti;

-          invalidi po predpisih drugih držav članic EU.

 

Stranka se zglasi na katerikoli upravni enoti, kjer vloži vlogo za izdajo invalidske kartice ugodnosti. Vlogi je potrebno priložiti dokazila o invalidnosti in barvno fotografijo standardne velikosti za osebne dokumente. Veljavnost EU kartice ugodnosti za invalide je 10 let.

 

 

Upravna enota Slovenska Bistrica