Skoči na vsebino

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 760,1 km2

Število prebivalcev: 63.500

Število občin:  8

Število krajevnih uradov: 4

Število naselij: 338

 

 

Upravne meje UE Novo mesto potekajo po mejah nekdanje občine Novo mesto, ki so bile postavljene leta 1961. Na južnem delu naša upravna enota meji z Republiko Hrvaško, kar nas uvršča tudi med obmejne upravne enote, sicer pa mejimo na Upravne enote: Metlika, Črnomelj, Kočevje, Grosuplje, Trebnje, Sevnica in Krško.

Skupna površina območja UE Novo mesto meri 760,1 km2 (podatek iz Registra prostorskih enot).

 

Temeljna pristojnost UE je odločanje na I. stopnji v upravnih stvareh in opravljanje drugih upravnih nalog iz državne pristojnosti.

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Novo mesto po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS, Davčni urad Novo mesto;
 • Ministrstvo za finance RS, Carinska uprava RS, Izpostava Novo mesto;
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Novo mesto;
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto;
 • Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za obrambo Novo mesto;
 • Ministrstvo za notranje zadeve RS - Policijska uprava Novo mesto;
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
 • Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Enota Novo mesto;
 • Ministrstvo za infarstrukturo, Direkcija RS za ceste,  Izpostava Novo mesto;
 • Ministrstvo za infarstrukturo, Inšpektorat za promet, energetiko in prostor, Enota Novo mesto;
 • Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto;
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat RS za delo, Območna enota Novo mesto
 •  

  b) drugi organi:

  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna enota Novo mesto;
  • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto;
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto;
  • Center za socialno delo Novo mesto;
  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto;
  • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto;
  • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Izpostava Novo mesto;
  • Zavod za gozdove, Območna enota Novo mesto.

   

  Upravna enota Novo mesto opravlja upravne in strokovne naloge s področij naslednjih ministrstev:

  • Ministrstva za pravosodje,
  • Ministrstva za notranje zadeve,
  • Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
  • Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti,
  • Ministrstva za finance,
  • Ministrstva za infarstrukturo
  • Ministrstva za okolje in prostor.

   

  poleg teh pa tudi organizacijske naloge, naloge s področja obrambnih priprav in druge naloge, ki so pomembne za usklajeno delovanje UE oziroma njenih notranjih organizacijskih enot.

   

  Krajevni uradi:

  • Krajevni urad Šmarjeta, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Top., telefon (07) 393 9490
  • Krajevni urad Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, telefon (07) 393 9485
  • Krajevni urad Šentjernej, Trg Gorjanskega batal. 8, 8310 Šentjernej, telefon (07) 393 4280
  • Krajevni urad Žužemberk. Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, telefon (07) 348 3295

   

  Občine:

  • Mestna občine Novo mesto,
  • Občina Dolenjske Toplice,
  • Občina Mirna Peč,
  • Občina Šentjernej,
  • Občina Šmarješke Toplice,
  • Občina Škocjan,
  • Občina Straža,
  • Občina Žužemberk.

   

  Poročne dvorane v Upravni enoti Novo mesto

  POROČNA DVORANA NA SEDEŽU UE NOVO MESTO NA DEFRANCESCHIJEVI ULICI 1