O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 760,1 km2

Število prebivalcev: 63.500

Število občin:  8

Število krajevnih uradov: 5

Število naselij: 338

 

 

Upravne meje UE Novo mesto potekajo po mejah nekdanje občine Novo mesto, ki so bile postavljene leta 1961. Na južnem delu naša upravna enota meji z Republiko Hrvaško, kar nas uvršča tudi med obmejne upravne enote, sicer pa mejimo na Upravne enote: Metlika, Črnomelj, Kočevje, Grosuplje, Trebnje, Sevnica in Krško.

Skupna površina območja UE Novo mesto meri 760,1 km2 (podatek iz Registra prostorskih enot).

 

Temeljna pristojnost UE je odločanje na I. stopnji v upravnih stvareh in opravljanje drugih upravnih nalog iz državne pristojnosti.

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Novo mesto po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS, Davčni urad Novo mesto;
 • Ministrstvo za finance RS, Carinska uprava RS, Izpostava Novo mesto;
 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Novo mesto;
 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto;
 • Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za obrambo Novo mesto;
 • Ministrstvo za notranje zadeve RS - Policijska uprava Novo mesto;
 • Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Veterinarska uprava RS, Območni urad Novo mesto;
 • Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Enota Novo mesto;

 • Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,  Izpostava Novo mesto;

 • Ministrstvo za promet, Prometni inšpektorat RS, Enota Novo mesto;

 • Ministrstvo za gospodarstvo, Energetski inšpektorat RS, Enota Novo mesto;

 • Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto;

 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat RS za delo, Območna enota Novo mesto

 

b) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna enota Novo mesto;
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto;
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto;
 • Center za socialno delo Novo mesto;
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto;
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto;
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Izpostava Novo mesto;
 • Zavod za gozdove, Območna enota Novo mesto.

 

Upravna enota Novo mesto opravlja upravne in strokovne naloge s področij naslednjih ministrstev:

 • Ministrstva za pravosodje,
 • Ministrstva za notranje zadeve,
 • Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
 • Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti,
 • Ministrstva za finance,
 • Ministrstav za  infrastrukturo in prostor.

 

poleg teh pa tudi organizacijske naloge, naloge s področja obrambnih priprav in druge naloge, ki so pomembne za usklajeno delovanje UE oziroma njenih notranjih organizacijskih enot.

 

Krajevni uradi:

 • Krajevni urad Dolenjske Toplice, Sokolski trg 42, telefon (07) 393 9470
 • Krajevni urad Šmarjeta, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Top., telefon (07) 393 9490
 • Krajevni urad Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, telefon (07) 393 9485
 • Krajevni urad Šentjernej, Trg Gorjanskega batal. 8, 8310 Šentjernej, telefon (07) 393 4280
 • Krajevni urad Žužemberk. Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, telefon (07) 348 3295

 

Občine:

 • Mestna občine Novo mesto,
 • Občina Dolenjske Toplice,
 • Občina Mirna Peč,
 • Občina Šentjernej,
 • Občina Šmarješke Toplice,
 • Občina Škocjan,
 • Občina Straža,
 • Občina Žužemberk.

 

Poročne dvorane v Upravni enoti Novo mesto