Skoči na vsebino

ORGANIZACIJA

NALOGE NAČELNIKA UPRAVNE ENOTE

 • vodenje upravne enote
 • koordiniranje dela NOE
 • zagotavljanje opravljanja strokovnih in drugih nalog, ki so skupne NOE
 • opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delom UE
 • odločanje o pravicah ter dolžnostih in delovnih razmerij javnih uslužbencev v UE
 • skrb za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja UE in z drugimi organi in organizacijami,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji

NALOGE ODDELKA ZA UPRAVNE NOTRANJE IN SKUPNE ZADEVE

 • matične zadeve in osebna stanja
 • državljanstvo
 • potne listine
 • osebne izkaznice
 • prijava prebivališča
 • evidenca volilne pravice
 • tujci
 • javna zbiranja
 • društva
 • orožje in eksplozivi
 • javni red
 • upravne zadeve prometa
 • svetovanje in pomoč strankam
 • upravna overitev podpisov, prepisov in kopij (za potrebe upravnih postopkov)
 • izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov
 • informacije javnega značaja
 • vstopna točka e-VEM za samostojne podjetnike in gospodarske družbe
 • izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov in vpogledov
 • organizacijske zadeve
 • finančne naloge
 • kadrovske zadeve
 • evidentiranje zadev, dosjejev in dokumentov, odpravništvo ter skrb za varovanje dokumentarnega gradiva
 • osebno dopolnilno delo

 

 

V pisarni št. 118 dela vodja oddelka Suzana GRUDNIK. V tej pisarni lahko dobite dodatne informacije v zvezi z vsemi delovnimi področji oddelka in uredite:

 • zadeve v zvezi s sprejemom v državljanstvo ali ugotovitvijo državljanstva Republike Slovenije
 • zadeve v zvezi s statusom tujca: dovoljenje za stalno prebivanje, dovoljenja za začasno prebivanje, za podaljšanje začasnega prebivanja, za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, dovoljenje za prebivanje državljanov drugih držav članov EU, potne liste za tujce.

 

V pisarni št. 101 dela Jana BIZJAK. Tu lahko uredite:

 • registracijo vozila: novo registracijo, podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja, spremembo lastništva, odjavo vozila, dobite ali zamenjate prometno dovoljenje, preizkusne tablice,
 • parkirno karto,
 • zadeve v zvezi z vozniškim dovoljenjem: izdajo, podaljšanje, zamenjavo
 • priglasitev k vozniškemu izpitu.

 

V pisarni št. 113 dela Bernarda JELEN na področju financ in kadrov upravne enote.

 

 

V pisarni št. 117 dela Simona Cajner Presečnik. Tu lahko:

 • dobite dovoljenje za javno prireditev ali javni shod,
 • uredite zadeve v zvezi z orožjem: dovoljenje za nabavo, orožne listine, odjavo orožja,
 • dobite dovoljenje za promet z eksplozivi,
 • uredite zadeve v zvezi z registracijo društev,
 • dobite dovoljenje za zbiranje prostovoljnih prispevkov in druge zadeve s področja javnega reda.

 

V pisarnah št. 119 in 120 delata Katja JELAŠ in Sonja ZIDARN. Tu lahko uredite:

 • matične zadeve: prijava rojstva, sklenitve zakonske zveze, smrti, priznanje očetovstva, izpiske iz matičnega registra in potrdila o državljanstvu, smrtovnico,
 • zadeve v zvezi s prijavo prebivališča: prijavo ali odjavo prebivališča, potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču ter o gospodinjstvu in številu družinskih članov,
 • zadeve v zvezi z uresničevanjem volilne pravice (potrjevanje podpor volivcev, vpogled v evidenco volilne pravice),
 • zadeve v zvezi  z ugotavljanjem prebivališča,
 • sprememba osebnega imena,
 • listine: vložite vlogo za izdajo osebne izkaznice in potnega lista,
 • status tujca: dovoljenje za stalno prebivanje, dovoljenja za začasno prebivanje, za podaljšanje začasnega prebivanja, za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, dovoljenje za prebivanje državljanov drugih držav članov EU, potne liste za tujce (vloge).

 

V pisarni št. 121 - informacijska pisarna dela Tatjana PURNAT. V tej pisarni lahko:

 • dobite splošne informacije o načinu poslovanja organov javne uprave pri odločanju o upravnih stvareh in izdajanju potrdil ter pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb (pomoč in svetovanje strankam),
 • dobite obrazce vlog in navodila za njihovo izpolnjevanje ter informacije o predpisanih prilogah k vlogam,
 • dobite informacije o uradni osebi, kateri je dodeljena upravna stvar v reševanje,
 • pregledujete, prepisujete in preslikujete spise upravnih zadev,
 • dobite obvestila o poteku upravnega postopka,
 • lahko podate vlogo na zapisnik,
 • uredite registracijo mladinskih svetov,
 • dobite potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov,
 • dobite informacije javnega značaja,
 • overitev lastnoročnih podpisov ali fotokopije listin,
 • uredite zadeve zadeve v zvezi z registracijo samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb (vstopna točka e-VEM),
 • lahko vpogledate v e-zemljiško knjigo in dobite zemljiškoknjižne izpiske,
 • uredite registracijo osebnega dopolnilnega dela in kupite vrednotnico.

 

V pisarni št. 122 delata Neža KRALJ in Mateja JEROMEL. V tej pisarni lahko:

 • dvignete obrazce, ki se zahtevajo v upravnih postopkih,
 • oddate vloge,
 • plačate upravno takso,
 • vložite zahtevek za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe,
 • overite lastnoročni podpis, prepis in kopijo,
 • dobite izpisek iz e-zemljiške knjige
 • dobite potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov,
 • uredite registracijo osebnega dopolnilnega dela in kupite vrednotnico.

NALOGE ODDELKA ZA OKOLJE, PROSTOR, KMETIJSTVO TER DRUGE UPRAVNE ZADEVE

 

Okolje in prostor:

 • postopki po zakonu o urejanju prostora (ZUre P-1)
 • postopki po zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)
 • postopki po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
 • postopki po zakonu o graditvi objektov
 • postopki po zakonu o denacionalizaciji

 

Kmetijstvo:

 • postopki s področja zaščitenih kmetij
 • postopki s področja kmetijskih zemljišč in gozdov
 • postopki s področja gozdarstva in ribištva
 • postopki s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
 • postopki s področja denacionalizacije kmetijskih zemljišč in gozdov
 • postopki s področja agrarnih skupnosti
 • postopki o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti
 • vodenje registra kmetijskih gospodarstev

Gospodarstvo:

 • naloge po zakonu o reprezentativnosti sindikatov in pravilniku o evidenci statutov ter zakonu o delovnih razmerjih

 

Negospodarstvo:

 • postopki v zvezi z osebnim dopolnilnim delom
 • postopki s področja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja
 • strokovno in organizacijsko delo s področja informatike
 • administrativno-tehnične in organizacijske naloge

 

V pisarni št. 112 dela vodja oddelka Romana KLEINE z naslednjim delovnim področjem:

 • vodenje oddelka,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
 • informacije o zadevah z delovnega področja oddelka,
 • pojasnila o poteku konkretnega postopka,
 • gradbeno dovoljenje za gradnjo novih objektov, prizidavo ali nadzidavo objekta ali za rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo, spremembo namembnosti objekta; gradbeno dovoljenje za odstranitev oziroma rušenje objekta; dovoljenje za poseg v naravo; podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja, sprememba gradbenega dovoljenja zaradi spremenjene projektne dokumentacije ali spremembe podatkov o investitorju.

 

V pisarni št. 103 delata Andreja MAROLT in Sanja Danojević. Tu lahko uredite:

 • promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi (postopek ponudbe in odobritve pravnih poslov, menjava kmetijskih zemljišč, zakup),
 • postopki v zvezi z zaščitenimi kmetijami,
 • status kmeta,
 • registracije skupnosti (melioracijska skupnost, agrarne skupnosti, register skupnih pašnikov, register pašne skupnosti),
 • določitev območja skupnega pašnika,
 • vodenje registra proizvajalcev semen in sadik,
 • opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
 • postopki v zvezi z komasacijami, arondacijami in melioracijami,
 • agrarne skupnosti.

 

V pisarni št. 104 dela Katarina BRIC, kjer lahko uredite: 

 • priznavanje statusa žrtve vojnega nasilja in na status vezane pravice,
 • priznavanje statusa vojnega veterana in na status vezane pravice,
 • priznavanje statusa vojnega invalida in na status vezane pravice,
 • priznavanje pravic družinskih članov vojnih invalidov.

 

V pisarni št. 106 dela Nina Kocjanc.  Tu lahko uredite: 

 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov s področja okolja in prostora, 
 • informacije o zadevah z delovnega področja okolja in prostora,
 • zahtevate pojasnila o poteku konkretnega postopka.
 • gradbeno dovoljenje za gradnjo novih objektov, prizidavo ali nadzidavo objekta ali za rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo, spremembo namembnosti objekta; gradbeno dovoljenje za odstranitev oziroma rušenje objekta; dovoljenje za poseg v naravo; podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja, sprememba gradbenega dovoljenja zaradi spremenjene projektne dokumentacije ali spremembe podatkov o investitorju.

 

V pisarni št. 107 dela Branka ZAJC. Tu lahko uredite:

 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov s področja okolja in prostora,
 • informacije o zadevah z delovnega področja okolja in prostora,
 • zahtevate pojasnila o poteku konkretnega postopka.

 

V pisarni št. 108 dela Urška CAR. Tu lahko uredite:

 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov s področja okolja in prostora,
 • informacije o zadevah z delovnega področja okolja in prostora,
 • zahtevate pojasnila o poteku konkretnega postopka.
 • gradbeno dovoljenje za gradnjo novih objektov, prizidavo ali nadzidavo objekta ali za rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo, spremembo namembnosti objekta; gradbeno dovoljenje za odstranitev oziroma rušenje objekta; dovoljenje za poseg v naravo; podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja, sprememba gradbenega dovoljenja zaradi spremenjene projektne dokumentacije ali spremembe podatkov o investitorju,
 • tehnični pregled zgrajenega objekta in uporabno dovoljenje.