Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo lastnikom odjavljenih vozil

Uvedba dajatve za odjavljena vozila

Obvestilo lastnikom odjavljenih vozil - Uvedba dajatve za odjavljena vozila


Z Zakonom o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS št. 54/17) je bila uvedena dajatev za odjavljena vozila, ki se začne izvajati 1. aprila 2018.


Dajatev za odjavljeno vozilo:
-    se plačuje za vozila kategorij M1, N1, in L2e (osebni avto, tovorno vozilo, moped-trikolo);
-    obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila in se plačuje deset let od odjave vozila;
-    višina dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini 25 % letne dajatve, ki je za tako vozilo določena;
-    dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje enkrat letno v enkratnem znesku;
-    če lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, novi lastnik postane zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo po nastanku obveznosti plačila dajatve za odjavljeno vozilo pošlje lastniku odjavljenega vozila plačilni nalog za plačilo nastale obveznosti, lastnik mora plačilo izvesti v 30 dneh po prejemu naloga.

Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če iz evidence registriranih vozil, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja motorna vozila, izhaja da je bilo vozilo:
 - predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali
 - znova registrirano.

Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha tudi, če zavezanec upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži:
- potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
- policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno;
- dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
- izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.

 

Z dnem uveljavitve dajatve na odjavljena motorna vozila, to je 1. aprila 2018, se ukine podaja izjave o lokaciji vozila, ki je določena v 39. členu Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/2017).

 

Upravna enota Ljutomer