Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

EU KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) - ZIMI in na njegovi osnovi sprejet Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide (Uradni list RS, št.37/17) omogočata invalidom  pridobitev EU kartice ugodnosti za invalide (invalidsko kartico ugodnosti).
Z EU kartico ugodnosti za invalide lahko invalidi v državah Evropske unije izkazujejo status invalida pri uveljavljanju komercialnih popustov na področjih prometa, turizma, kulture, športa, prostega časa in na drugih področjih, ki priznavajo ugodnosti osebam na podlagi pridobljenega statusa invalida in nekaterih opredeljenih telesnih okvarah.
Upravna enota je že pričela izdajati EU kartice ugodnosti za invalide. Cilj projekta je invalidom omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti pri potovanju v druge države EU.
V spletni bazi komercialnih ugodnosti in mobilni aplikaciji komercialnih ugodnosti: http://www.invalidska-kartica.si/  so navedene do sedaj ponujene komercialne ugodnosti za invalide iz vse Slovenije, po regijah.

Stranka se lahko oglasi na katerikoli upravni enoti, kjer vloži vlogo za izdajo invalidske kartice ugodnosti. Invalidsko kartico ugodnosti pridobijo osebe, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti so:
- delovni invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
- osebe s priznano telesno okvaro:  
   o 90% telesno okvaro zaradi izgube vida,
   o 70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha in
   o najmanj 80% telesno okvaro, če se te seštevajo in je najnižji odstotek za eno  vsaj 70%;
- invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
- invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov;
- invalidi po Zakonu o vojnih invalidih;
- osebe z zmerno, težjo in težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
- otroci in mladostniki, razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:
   o otroci z zmerno, težjo in težko  motnjo v duševnem razvoju,
   o gluhi otroci,
   o slepi otroci,
   o otroci  z zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo in
   o otroci z avtističnimi motnjami;
- osebe z gluhoslepoto – 50% okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti;
- invalidi po predpisih drugih držav članic EU.

Ponudniki in storitve ugodnosti so na voljo na spletni strani: http://www.invalidska-kartica.si/ in mobilni aplikaciji, ki si jo lahko naložite na svoj mobilnik preko spletnih strani iTunes ali Google Play.