Skoči na vsebino

NOVICA

NADOMESTILO ZA OTEŽENO RABO ZEMLJIŠČ OB DRŽAVNI MEJI

Nadomestilo za oteženo rabo zemljišč ob državni meji na katerih so postavljene ograje

Sprejet je Z A K O N o spremembah in dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2B), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 5 dne 3. 2. 2017.

Določbe zakona v zvezi z nadomestilom za oteženo redno rabo zemljišč so se začele uporablja z veljavnostjo zakona, to je od 18. 2. 2018 naprej.

 

Upravičenec do nadomestila je:

– lastnik zemljišča na katerem je postavljena ograja oziroma zemljišča na katerem je otežena raba ali

– oseba, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe.

 

Upravičenci do nadomestila lahko zahtevajo nadomestilo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto pri upravni enoti, na območju katere leži zemljišče, za katero se uveljavlja nadomestilo.

 

Upravičenci do nadomestila zahtevajo nadomestilo za koledarsko leto 2015 in 2016 do 30.junija 2017.

 

Zahteva iz prejšnjega odstavka vsebuje:

– podatke o upravičencu do nadomestila (osebno ime in naslov prebivališča ter datum rojstva in EMŠO, če gre za fizično osebo, oziroma firmo, sedež in matično številko, če gre za pravno osebo) in številko osebnega oziroma poslovnega računa,

– podatke o zemljišču (parcelna številka in katastrska občina) in

– opis posega oziroma vpliva posega na zemljišče.

 

Če je za opravljanje nadzora državne meje in preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki otežuje redno rabo zemljišč in  traja dlje kot 24 mesecev, se lastninska pravica na teh zemljiščih začasno obremeni s služnostjo v javno korist.