Skoči na vsebino

NOVICA

Nov zakon o dimnikarskih storitvah

 

DIMNIKARJI  IN DIMNIKARSKE STORITVE
   
Sprejet je nov Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 68 dne 4. 11. 2016. Zakon začne veljati 19. 11. 2016, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017, razen 7., 9., 10., 12., 20. in 21. člen – posamezni odstavki, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.

 

Iz zgoraj navedenega izhaja, da se vloge za izdajo licence za dimnikarje in dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev, lahko vlagajo od 19. 11. 2016 naprej.

 
   
DIMNIKARSKA DRUŽBA – iz 7. člena
Dimnikarska družba si mora pridobiti dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev če:
– izkaže, da zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi izvaja dimnikarske storitve eden ali več dimnikarjev;
– predloži izjavo, da ima merilno opremo in drugo opremo, potrebno za izvajanje dimnikarskih storitev, ter računalniško opremo za povezavo z evidencami, ki jih v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
–  izkaže, da ima zavarovano odgovornost v skladu s tem zakonom.

 

O izdaji dovoljenja odloča upravna enota, na območju katere je sedež dimnikarske družbe.
Če želi družba opravljati dimnikarsko dejavnost s 1. januarjem 2017, si mora do takrat pridobiti dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.


•    Višina letne zavarovalne vsote, ki se določi v zavarovalni pogodbi, ne sme biti nižja od 150.000 eurov.
•    Zavarovanje iz tretjega odstavka tega člena mora kriti odgovornost dimnikarske družbe za ravnanja vseh dimnikarjev, ki za dimnikarsko družbo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi iz prve alinee drugega odstavka tega člena izvajajo dimnikarske storitve.


•    Dimnikarska družba lahko opravlja dimnikarske storitve na celotnem območju Republike Slovenije.
•   Dimnikarska družba o prenehanju opravljanja dimnikarskih storitev in drugih spremembah, ki vplivajo na izpolnjevanje prej navedenih pogojev, pisno obvesti upravno enoto najpozneje v osmih dneh od nastale spremembe.
   
DIMNIKAR - Iz 9. in 10. člena
Dimnikar mora imeti za opravljanje dimnikarskih storitev LICENCO, ki jo izda upravna enota. Vloga za pridobitev licence se lahko vloži na katerikoli upravni enoti. Vlogi se priloži tudi vloga za izdajo dimnikarske izkaznice.

 

Licenca za opravljanje dimnikarskih storitev se izda osebi:
- ki ima ustrezno izobrazbo ali kvalifikacijo in
- ki ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja.


•    Dimnikar se mora dopolnilno usposabljati vsakih osem let.
•    Licenca se izda za neomejen čas.
•    Dimnikarska izkaznica se izda za dobo 10 let.

 

UPORABNIKI DIMNIKARSKIH STORITEV

 

Zakon prinaša novosti tudi uporabnikom dimnikarskih storitev, ki bodo imeli možnost izbire dimnikarske družbe z vsemi koristmi konkurenčnega trga, za uporabnike prijaznejšo izvajanje storitev ter cenovno konkurenčnost, saj bodo določene najvišje dovoljene cene storitev.


Uporabnik dimnikarskih storitev najkasneje do 30. junija 2017 izbere iz seznama dimnikarskih družb, ki ga bo ministrstvo v roku dveh mesecev od uveljavitve (1. 1. 2017) tega zakona objavilo na svoji spletni strani,  dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi za obdobje najmanj dvanajst mesecev.

 

Če uporabnik dimnikarskih storitev do 30. junija 2017 ne izbere dimnikarske družbe, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo na področju dimnikarstva na območju, na katerem se nahaja njegova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

 

Uporabnik mora dimnikarski družbi omogočiti:

- prvi pregled za novo vgrajeno malo kurilno napravo,
- vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev,
- izvajanje dimnikarskih storitev,
- pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spremembah pri malih kurilnih napravah, vgradnji novih naprav

  in začetku obratovanja neaktivnih naprav,
- eno leto hrani zapisnik o izvedenem pregledu ter
- na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpravi eventuelno ugotovljene pomanjkljivosti.