Skoči na vsebino

NOVICA

SPREMEMBA ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH

ZAKON O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT)

Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2015-ZUUJFO, 84/2015-ZZeIP-J in 32/2016

veljavnost od 21. 5. 2016

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/16), ki začne veljati 21. 5. 2016, prinaša tudi NOVOSTI, ki se nanašajo na PLAČILO UPRAVNIH TAKS.

 

V zvezi s tem vam v nadaljevanju podajamo nekatere bistvene spremembe zneskov za plačilo upravnih taks:

 

TAKSNA TARIFA:

 

1. SPLOŠNO

 

 

- VLOGE (4,50 EUR-prej 4,54 EUR)

 

- PRITOŽBE (18,10 EUR-prej 18,12 EUR)

 

- ODLOČBE IN SKLEPI (18,10 EUR-prej 18,12 EUR)

 

- POTRDILA

novo – 3,00 EUR

izjeme: (taksa se ne plača):

 • potrdilo o dokončnosti
 • potrdilo o pravnomočnosti
 • potrdila izdana neposredno ob vpisu v uradno evidenco

 

- IZPISEK IZ ZEMLJIŠKE KNJIGE

novo – 3,20 EUR

izjeme: (1/2 takse – 1,60 EUR)

 • nadaljnji izvod  
 • narejen izpisek ali fotokopija – potrditev organa

 

- OVERITVE

 • overitev podpisa, prepisa ali kopije (3,00 EUR-prej 1,35EUR)
 • overitev garantnega pisma (5,00 EUR- prej 1,35EUR)

 

 

2. UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

- DRŽAVLJANSTVO – tar. št. 12 in 13

izjema: - plača tudi če se vlogam ni ugodilo

 

- PL in OI – tar. št. 14

 • vloga za vpis spremembe naslova v PL (0,50 EUR – novo)
 • potrdila o prijavi prebivanja …. EU  (9,10 EUR – novo, prej določeno v Zakonu o tujcih in izenačeno s takso za OI)

izjeme:

 • dolžna skrbnost,
 • spremembe imen ulic,
 • priopriteta,…(2xvrednost)

 

- TUJCI – tar. št. 15

·        enotno dovoljenje (70,00 EUR – novo)

izjeme:

·        plača tudi, če se vlogam ni ugodilo

·        izdano delovno dovoljenje (BIH,…)-sklic na tar. št. 25- taksa se ne plača

·        dolžna skrbnost – taksa ne plača

·        reklamacija,… - taksa ne plača

 

- DRUŠTVA – tar. št. 16

izjema:

 • tudi če se vlogam ni ugodilo

 

 

- OROŽJE – tar. št. 17

izjema:

 • tudi če se vlogam ni ugodilo

 

- PIROTEHNIKA – tar. št. 20

 • razdelitev uvoz in izvoz,…
 • povečanje taks (181,20 EUR-prej 135,92 EUR)

 

- VOZNIŠKA DOVOLJENJA in PROMETNA DOVOLJENJA – tar. št. 22

 • sprememba takse pri vpisu spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov v PD (4,50 EUR-prej 7,25 EUR)
 • ugotovitev identitete fizične osebe – (4,50 – novo)

izjema:

·        za vlogo za podaljšanje veljavnosti PD in izdajo novega obrazca prometnega dovoljenja se taksa ne plača

 

- OSEBNO IME – tar. št. 23

izjema:

·        tudi če se vlogam ni ugodilo

·        2xvrenost se plača če je sprememba izdana na zahtevo istega taksnega zavezanca ali njegovega zakonitega zastopnika

 

- CELINSKE VODE – tar. št. 29

sprememba takse povečanje – (100,00 EUR – prej 54,37 EUR)

 

 

3. GRADBENE TAKSE:

 

 

Tar. št. 40:

-        zneski upravnih taks se spreminjajo, odvisne so (tako kot prej) od obračunske vrednosti objekta

-        taksa za nezahtevni objekt bo 18,20 (prej 18,12)

Tar. št. 41:

-        taksa za ogled lokacije je 36,20 (prej 36,24)

 

Tar. št. 42:

-        pri taksni tarifi 42 je razlika v tem, da se za uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbi plača 9,10 eur (prej 9,06 eur), izbrisano pa je uporabno dovoljenje za druge stavbe, vključno z rekonstrukcijo. Za druge stavbe in objekte se plača 0,05 odstotka obračunske vrednosti objekta. Le-to je nadomestil izračun 0,05 % obračunske vrednosti objekta.