Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih

 


Dne 11. 4. 2016 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (UL RS, št. 27/2016), ki je pričel veljati 26. 4. 2016.

 

Z dnem uveljavitve novele zakona so pričele veljati spremembe tudi pri prometu s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami in sicer:

 

Novost pri prodaji oz. nakupu kmetijskih in gozdnih zemljišč

 

Vsakdo, ki bo želel kupiti na prodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, bo moral dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo bo poslal priporočeno upravni enoti ali neposredno vložil na upravni enoti. Ko bo upravna enota prejela izjavo o sprejemu ponudbe na način, kot je zapisano v prejšnjem stavku, bo pravni posel sklenjen pod odložnim pogojem odobritve s strani upravne enote. Vloga za odobritev pravnega posla, pa se mora vloži najpozneje v tridesetih dneh (in ne več šestdeset dni) po poteku roka za oglasno desko.

 

Kupcem tako ni več potrebno pošiljati izjavo o sprejemu ponudbe priporočeno s povratnico prodajalcem, temveč pošljejo samo priporočeno upravni enoti ali neposredno vložijo izjavo na upravni enoti.

 

Novost pa se nanaša tudi na postopek, kjer odobritev pravnega posla ni potrebna. Tako se bo za predmetne pravne posle, po novem izdala odločba in ne več potrdilo.  

 

Novost pri gradnji nezahtevnih objektov na kmetijskem zemljišču

 

V zvezi z gradnjo pomožnih kmetijskih objektov, ki so razvrščeni kot nezahtevni objekti, je v skladu s 3.ča členom ZKZ-E potrebno poleg pogojev Občinskega prostorskega načrta in Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 

Investitor, ki gradi na kmetijskem zemljišču, mora imeti v lasti ali zakupu:

 

a)   najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali

b)    najmanj 5.000 m² zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.