Skoči na vsebino

NOVICA

Povabilo k sodelovanju v komisijah za tehnične preglede

 

Zakon o graditvi objektov ((ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004-uradno prečiščeno besedilo, 14/2005, 111/2005-odločba US, 93/2005-ZVMS, 126/2007, 108/2009, 20/2011-odločba US, 57/2012, 110/2013, 19/2015) v svojem 90. členu določa kdo vse mora biti v komisiji za tehnični pregled objektov. Prav tako pa tudi določa, da se lahko zaradi tehnične ali druge specifičnosti objekta v komisijo imenujejo tudi drugi strokovnjaki. Strokovnjak je lahko pooblaščeni inženir ali izvedenec, ki nastopa v različnih upravnih postopkih, lahko je tudi sodni izvedenec in ga upravni organ v komisijo za tehnični pregled imenuje s sklepom.

 

Cilj tehničnega pregleda je ugotoviti:

 • ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem
 • ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so dela izvedena v skladu s predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste,
 • ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici,
 • ali da je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi,
 • ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba.

 

Imenovani strokovnjak ima razmerje izključno z upravnim organom, ki je tudi odgovoren za uspeh storitve, strokovnjak pa je odgovoren za strokovnost in pravilnost svojih ugotovitev (osebna odgovornost).

Glede na zgoraj navedeno zakonsko podlago vabi Upravna enota Ljutomer strokovnjake za sodelovanje pri tehničnih pregledih in sicer za naslednja področja:

 • gradbeništvo,
 • strojne instalacije in naprave,
 • električne instalacije in naprave,
 • varstvo pri delu,
 • varstvo okolja,
 • varstvo pred požarom.

 
Člani komisije morajo biti neodvisni strokovnjaki, ki ne smejo biti povezani z udeleženci pri graditvi objekta.
Strokovnjaki, ki bodo sprejeli povabilo k sodelovanju so upravičeni do povrnitve stroškov dela in potnih stroškov in sicer:

 

Zahtevnost objekta

Cena s potnimi stroški

manj zahtevni objekt do 100 m²

150 EUR

manj zahtevni ali zahtevni objekt

od 100 m² do 200 m²

250 EUR

zahtevni objekt nad 200 m²

250 EUR + 70 EUR za vsako dodatno uro za katero se dogovorita z naročnikom

gradbeno inženirski objekt

začetna ura 150 eur + 70 EUR za vsako dodatno uro


V kolikor bi želeli sodelovati v komisiji za tehnične preglede vas vabimo, da nam to sporočite do 29. 2. 2016 na naslov Upravna enota Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali na naš uradni elektronski naslov ue.ljutomer(at)gov.si.