Skoči na vsebino

NOVICA

Izdaja enotnega dovoljenje za prebivanje in delo tujcev – pričetek 1. september 2015

 

 

 

S 1. septembrom bo za tujce iz tretjih držav uvedeno enotno dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji. Tujci, državljani tretjih držav, ne bodo več potrebovali dveh dovoljenj, saj bo enotno dovoljenje nadomestilo dovoljenje za prebivanje, ki smo ga doslej izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki so ga izdajali na Zavodu za zaposlovanje. Enotno dovoljenje bo izdajala upravna enota, na Zavodu za zaposlovanje pa bodo izdali soglasje k temu dovoljenju.

 

Enotno dovoljenje bo tujcem iz tretjih držav omogočalo vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. S tem bo prosilcem za dovoljenje omogočen enostavnejši postopek pri upravni enoti po načelu: vse na enem mestu.

 

S 1. 9. 2015 bomo upravne enote pristojne za sprejem vloge za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev. Te vloge bodo obravnavane po novih predpisih in postopkih, na podlagi Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 45/2014-UPB1, 90/2014, 19/2015 in 47/2015-ZZSDT) ter Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/2015). 

 

Tujci oz. njihovi delodajalci bodo vlogo za enotno dovoljenje lahko oddali na upravni enoti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi. V postopku za enotno dovoljenje, ki ga bo vodila upravna enota, bodo na Zavodu za zaposlovanje izdali soglasje k temu dovoljenju, če bodo izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja. Postopek izdaje soglasja se bo začel po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote.

 

To pomeni, da prosilcem za enotno dovoljenje po oddaji vloge ne bo potrebno pridobivati soglasja k temu dovoljenju. Upravna enota bo po uradni dolžnosti sama začela postopek pridobitve soglasja pri našem Zavodu.

 

 

Soglasje k enotnemu dovoljenju bomo lahko izdali za:

 

 • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
 • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
 • modro karto EU,
 • napotene delavce,
 • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
 • individualne storitve tujcev,
 • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
 • sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Za izdajo enotnega dovoljenja za samozaposlitev tujca ne bo potrebno soglasje. Tujci se bodo lahko samozaposlili po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ne bo veljal, če bo tujec vpisan v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.

 

Delovna dovoljenja, ki jih bodo izdajali na Zavodu za zaposlovanje, bodo še naprej potrebna:

 • za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni (po novem Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev),
 • za zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine (na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji, ki se izvaja od 1. 3. 2013) ter
 • za zaposlitev hrvaških državljanov v prvih dveh letih njihovega zakonitega prebivanja v Sloveniji, v prehodnem obdobju po vstopu Hrvaške v EU (po Zakonu o podaljšanju prehodnega obdobja pri prostem gibanju hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov, ki velja od 1. 7. 2015).

Podjetja iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice, ki bodo v Sloveniji izvajala storitve z napotenimi delavci, ter podjetja iz tretjih držav, ki bodo v Sloveniji z napotenimi delavci izvajala kratkotrajne storitve dobave blaga ali servisiranja, bodo morala začetek izvajanja teh storitev prijaviti pri Zavodu za zaposlovanje.

 

 

Enako bodo morali tujci na Zavodu za zaposlovanje prijaviti začetek dela, ko bodo opravljali kratkotrajno delo zastopnika do 90 dni v posameznem koledarskem letu. Takšni tujci morajo biti vpisani v sodni register Slovenije kot zastopniki pravne osebe.

 

Tujci, ki imajo izdano dovoljenje za prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve ali dela, to je:

-        dovoljenje, ki je izdano iz razloga združitve družine (nevezano dovoljenje),

-        dovoljenje, izdano tujcem slovenskega rodu,

-        dovoljenje, izdano žrtvam trgovine z ljudmi,

-        dovoljenje, izdano žrtvam nezakonitega zaposlovanja,

-        dovoljenje za stalno prebivanje,

-        tujci, ki imajo v RS priznano pravico do mednarodne zaščite ter njihovi družinski člani, ki v RS prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje združitve družine, 

 

 

bodo tudi po 1. 9. 2015 imeli pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela. To pomeni, da bodo lahko opravljale delo, se zaposlile ali samozaposlile brez dovoljenja. Pravica prostega dostopa na trg dela se označi na izkaznici dovoljenja za prebivanje.

Zakon dovoljuje zaposlitev ali delo tudi tujcu z izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi študija, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in delo študentov.

 

Pravica do prostega dostopa na slovenski trg dela pa vsekakor ostaja za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. Le državljani Hrvaške v prehodnem obdobju po vstopu v EU še naprej potrebujejo dovoljenje za zaposlitev.

 

Zloženka "Enotno dovoljenje za prebivanje in delo"