Skoči na vsebino

NOVICA

Nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 

 

OPRAVLJANJE DOPOLNILNEGA DELA NA KMETIJI

 

Dne 12. 8. 2014 je začela veljati nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 58/2014), ki določa, da se na kmetiji lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti: predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč; predelava gozdnih lesnih sortimentov; prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij; vzreja in predelava vodnih organizmov; turizem na kmetiji; dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki; predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov; storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela; svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo. Med skupinami dejavnosti je na primer v okviru turizma na kmetiji novost t. i. apiturizem s področja čebelarstva.
 
Podrobnejši seznam dopolnilnih dejavnosti znotraj navedenih skupin ter pogoji za njihovo opravljanje so navedeni v Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki je dosegljiva tudi na spletnem naslovu http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142546.

 

Obstoječi nosilci dopolnilnih dejavnosti morajo opravljanje teh dejavnosti uskladiti z določbami nove uredbe najpozneje do 1. januarja 2016.