Skoči na vsebino

NOVICA

Novosti na področju osebnega dopolnilnega dela - od 1.1.2015 naprej

 

S 1. 1. 2015 so začele veljati spremembe na področju osebnega dopolnilnega dela (v nadaljevanju ODD). Pravna podlaga za opravljanje osebnega dopolnilnega dela in vseh postopkov v zvezi z njim je Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur.list RS, št. 32/14) in  Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Ur.list RS, št. 94 /14, v nadaljevanju Pravilnik). Poleg priglasitve ODD je pogoj za legalno opravljanje ODD vnaprej pridobljena vrednotnica.
 
Priglasitev ODD
 
Kdor bo želel opravljati ODD, bo moral najprej opraviti priglasitev ODD, kar bo lahko storil s kvalificiranim digitalnim potrdilom preko spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ali osebno na upravni enoti.
 
Vrste del, ki se lahko opravljajo kot ODD
 
Zakon in Pravilnik delita dela, ki se štejejo za ODD, na dve osnovni skupini:
 
A: Prva skupina del, kjer vrednotnico kupi naročnik ODD, dela pa se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo:

 1. občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;
 2. občasna pomoč pri kmetijskih delih;
 3. občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego;
 4. občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti;
 5. občasno prevajanje ali lektoriranje;
 6. občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih;
 7. občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.
   

B: Druga skupina del, kjer vrednotnico kupi izvajalec ODD, dela pa se lahko opravljajo tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo:

 1. izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, ki niso namenjeni zaužitju;
 2. izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih;
 3. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki;
 4. mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja.

Letni prihodek iz naslova opravljanja ODD ne bo smel biti višji od 5.948,64 EUR, pri čemer v posameznem polletju ne bo smel presegati 2.974,32 EUR (tri neto povprečne plače iz preteklega leta v polletnem obdobju). Nadzor nad osebnim dopolnilnim delom opravlja Finančna uprava Republike Slovenije.
 
 
Vrednotnica
 
Pogoj za legalno opravljanje ODD je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki jo lahko dobite na upravni enoti.
 
V primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike - dela pod točko A (storitve), mora vrednotnico kupiti naročnik. V primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike - dela pod točko B (izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč), pa mora vrednotnico kupiti nosilec ODD sam.
 
Vrednotnica velja za koledarski mesec za posameznega izvajalca ODD. Če je vrednotnica plačana sredi meseca, velja od dneva pridobitve do konca aktualnega koledarskega meseca.
 
Za pridobitev vrednotnice je trenutno določen prispevek za ODD v višini 9,0 EUR.
 
Predhodno obdobje
 
Nov sistem osebnega dopolnilnega dela se uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Ne glede na navedeno pa lahko osebe, ki imajo na dan 31.12.2014 priglašeno ODD, opravljajo ODD pod enakimi pogoji in na enak način, veljaven na dan 31.12.2014, vendar pa morajo na novo priglasiti ODD na podlagi in pod pogoji novega zakona in pravilnika najkasneje do 30.6.2015. V času do ponovne priglasitve torej lahko opravljajo le dela, ki so navedena v seznamu del starega pravilnika, za legalno opravljanje teh del pa v tem času ni potrebna vrednotnica oz. plačilo prispevkov za socialno varnost.
 
Dodatne informacije
 
Z vse dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02 584 94 17 ali 02 584 94 36  v času poslovanja upravne enote.