Skoči na vsebino

NOVICA

Razgrnitev splošnih volilnih imenikov - arhivi

 

Na podlagi 21. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/2007-ZEVP-1-UPB1) Upravna enota objavlja

 

R A Z G L A S

 

S KATERIM OBVEŠČAMO DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJE S STALNIM PREBIVALIŠČEM NA OBMOČJU UPRAVNE ENOTE LJUTOMER,
DA LAHKO PREGLEDAJO SPLOŠNE VOLILNE IMENIKE ZA IZVEDBO
ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER ARHIVIH (OdZVDAGA-A2)

  

in do 23. 5. 2014 ZAHTEVAJO POPRAVKE.

 

Splošni volilni imeniki so razgrnjeni na sedežu Upravne enote Ljutomer, Oddelek za upravne notranje zadeve, v sobi štev. 6, pritličje stavbe občine Ljutomer, Vrazova ulica 1.


Popravek v splošnem volilnem imeniku lahko zahteva državljan RS s stalnim prebivališčem na območju Upravne enote Ljutomer, če sam ali kdo drug ni vpisan v splošni volilni imenik volišča, na katerem ima pravico glasovati, če je vpisan kdo, ki  na območju navedene  Upravne enote oziroma tega volišča nima volilne pravice,  če je vpisana oseba, ki je umrla, če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega.

 

Državljane, ki so spremenili naslov svojega stalnega bivališča, pa spremembe niso uredili pri pristojni prijavno - odjavni službi Upravne enote oziroma pri pristojnem krajevnem uradu, prosimo, da to naredijo takoj, najkasneje pa 6 dni pred dnevom, ki je določen za volitve.