Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

Osebe, pooblaščene za odločanje v upravnih postopkih

  1. Mag. Darija Mohorič, podsekretarka, načelnica UE
  2. Aleksandra Stamničar Veronik, univ.dipl.prav., višja svetovalka I, vodja oddelka za UNZ
  3. Jelka Munda, dipl.upr.org., višja svetovalka I, vodja oddelka za OPK

Osebe, pooblaščene za vodenje upravnih postopkov

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

Aleksandra Stamničar-Veronik, univ.dipl.prav., višja svetovalka I

- pooblastilo za vodenje in odločanje

 

javni red:

Teo Horvat, dipl.upr.org., višji svetovalec II

- pooblastilo za vodenje

 

osebna stanja in registracija prebivalstva:

Nada Dogša, referentka

Danica Antolin, referentka

Anica Špindler, referentka

- pooblastilo za vodenje

 

promet:

Tina Turnšek, dipl.upr.org., višja svetovalka III

Dušan Režonja, mag. posl. ved, svetovalec III

- pooblastilo za vodenje

 

tujci:

Sandra Kuzmanovski, dipl.upr.org., svetovalka I

- pooblastilo za vodenje

 

 

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR, KMETIJSTVO IN DRUGE UPRAVNE ZADEVE

Jelka Munda, dipl.upr.org., višja svetovalka I, vodja oddelka

- pooblastilo za vodenje in odločanje

 

stanovanjske in gradbene zadeve ter denacionalizacija:

Metka Trofenik, prav., svetovalka I

- pooblastilo za vodenje

 

lokacijske in gradbene zadeve:

Mag. Majda Meško, višja svetovalka I

- pooblastilo za vodenje

 

kmetijstvo:

Dušan Kozar, univ.dipl.inž.kmet., višji svetovalec II

- pooblastilo za vodenje

 

Helena Sagaj, dipl.org.- menedžerka, svetovalka I

- pooblastilo za vodenje

 

gospodarstvo:

Nada Rožman, dipl.ekon., svetovalka III

- pooblastilo za vodenje

 

družbene zadeve:

Dragica Jaušovec, dipl.upr.org., svetovalka I

- pooblastilo za vodenje

  

 

 

 

SLUŽBA ZA SKUPNE ZADEVE

 

 

 

KRAJEVNI URADI

 

Krajevni urad Križevci pri Ljutomeru

Slavica Panič, referentka I

 

Krajevni urad Razkrižje

Slavica Panič, referentka I