Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV

 

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR, KMETIJSTVO IN DRUGE UPRAVNE ZADEVE 

 

Jelka Munda, dipl. uprav. org., višja svetovalka I,

pooblastilo za vodenje in odločanje s področja okolja in prostora, kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter dela, družine in socialnih zadev.

 

mag. Majda Meško, višja svetovalka I,

pooblastilo za vodenje v upravnih zadevah s področja okolja in prostora, razlastitev, dimnikarskih storitev ter odškodnin za oteženo redno rabo zemljišč zaradi izvajanja nalog nadzora državne meje.

 

Metka Trofenik, prav., svetovalka I,

pooblastilo za vodenje upravnih zadevah s področja okolja in prostora, stanovanjskih zadev, dimnikarskih storitev ter odškodnin za oteženo redno rabo zemljišč zaradi izvajanja nalog nadzora državne meje

 

Dušan Kozar, univ. dipl. ing. kmet., višji svetovalec II,

pooblastilo za vodenje v upravnih zadevah s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

 

Helena Sagaj, dipl. org. – menedžerka, svetovalka I,

pooblastilo za vodenje v upravnih zadevah s področja kmetijstva, gozdarstva, prehrane in gospodarstva.

 

Nada Rožman, dipl. ekon., svetovalka III,

pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah s področja kmetijstva, gozdarstva, prehrane in gospodarstva.

 

Dragica Jaušovec, dipl. uprav. org., svetovalka I,

pooblastilo za vodenje v upravnih zadevah s področja vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja, izenačitev možnosti invalidov. 

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

Aleksandra Stamničar-Veronik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I,

pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih zadevah s področja upravnih notranjih zadev ter prometa in voznikov.

 

Teo Horvat, dipl. upr. org., višji svetovalec II,

pooblastilo za vodenje v upravnih zadevah s področja javnega reda in miru.

 

Danica Antolin, referentka I, 

pooblastilo za vodenje v upravnih zadevah s področja osebnih stanj in registracije prebivalstva.

 

Anica Špindler, referentka I,

pooblastilo za vodenje v upravnih zadevah s področja osebnih stanj in registracije prebivalstva.

 

Slavica Panič, referentka I,

pooblastilo za vodenje v upravnih zadevah s področja osebnih stanj in registracije prebivalstva.

 

Tina Turnšek, dipl. upr. org., višja svetovalka III

pooblastilo za vodenje v upravnih zadevah s področja prometa in voznikov.

 

Dušan Režonja, mag. posl. ved, svetovalec II,  

pooblastilo za vodenje v upravnih zadevah s področja prometa in voznikov.

 

Sandra Kuzmanovski, dipl.upr. org., svetovalka I,

pooblastilo za vodenje v upravnih zadevah s področja tujcev.