Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOSTA VPRAŠANJA

 

Za vas smo izbrali pogosta vprašanja, ki nam jih stranke zastavljate in na katere odgovore težko najdete na spletu.

 

1. Področje osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje)

2. Področje dovoljenj in potrdil za prebivanje tujcev

3. Pridobivanje potrdil

4. Prijava na izpit iz CPP

5. Sklepanje zakonske zveze

6. Prijava/odjava prebivališča

8. Upravne overitve

9. Društva

10. Pridobivanje podatkov o prednikih

11. Sestava smrtovnice

12. Organizacija javnega shoda ali javne prireditve - vodič za prijavo

 

 

 

 

1. Področje osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje)

 

 

 

1.     Ali lahko na izpostavi Upravne enote Ljubljana oddam vlogo za osebni dokument (osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje) in prijavim prebivališče?

 

Vlogo za izdajo osebnega dokumenta ter prijavo prebivališča lahko na področju Upravne enote Ljubljana oddate le na lokaciji Sektorja za upravne notranje zadeve, Tobačna 5 in na vseh krajevnih uradih.

 

2.     Ali je lahko le babica prisotna pri oddaji vloge za osebni dokument mladoletnega vnuka?

 

Za državljana, mlajšega od 18 let, vloži vlogo za osebni dokument zakoniti zastopnik. Ob podaji vloge mora zakoniti zastopnik izkazati svojo istovetnost z veljavnim identifikacijskim dokumentom. Mladoletna oseba, ki je dopolnila 8 let starosti, mora biti ob podaji vloge prisotna.

V primeru, kadar imata starša različni prebivališči, se morata z izdajo osebne izkaznice ali potne listine strinjati oba (ob oddaji vloge je potrebno priložiti bodisi pisno soglasje drugega roditelja oziroma izkazati, da je otrok zaupan v varstvo in vzgojo vlagatelju (v tem primeru je potrebno priložiti pravnomočno sodbo, sklep, odločbo, ipd.).

 

3.     Potekel mi je potni list in jutri odpotujem. Kaj lahko storim v tem primeru?

 

V nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki,..) se lahko na katerikoli upravni enoti poda vloga za prioritetno izdelavo potne listine in prevzem istega dne na Upravni enoti Celje. Tovrstna vloga mora biti podana na upravni enoti najkasneje do 11. ure, na Upravni Enoti Celje pa se prevzame med 12. in 13. uro.

 

4.     Kakšna je čakalna doba za pridobitev osebnih dokumentov?

 

Rok za izdelavo osebnih dokumentov je 5 delovnih dni. Ta rok se lahko s strani izdelovalca, v primeru večjega števila podanih vlog, podaljša za največ 2 dni.

 

V nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki,..) se lahko na katerikoli upravni enoti poda vloga za prioritetno izdelavo potne listine in prevzem istega dne na Upravni enoti Celje. Tovrstna vloga mora biti podana na upravni enoti najkasneje do 11. ure, na Upravni Enoti Celje pa se prevzame med 12. in 13. uro.

 

Stanje vlog za dokumente se lahko preveri tudi na spletni strani izdelovalca www.cetis.si

 

5. Do kdaj je potrebno zamenjati stara vozniška dovoljenja, izdana na roza obrazcih?

 

Vsi imetniki starih vozniških dovoljenj, ki so izdana na roza obrazcih, morajo najpozneje do 19. januarja 2023 zamenjati vozniška dovoljenja, v kolikor jim veljavnost starega vozniškega dovoljenja ne poteče že prej.

 

6. Kdaj je najbolj ugoden čas (najkrajša čakalna doba) za oddajo vloge za izdajo osebnega dokumenta?

 

Priporočamo vam, da se odločite zlasti za pravočasno pridobitev novega osebnega dokumenta, pri nas pa se oglasite, bodisi v torek bodisi četrtek, saj naj bi bila po izkušnjah takrat najkrajša čakalna vrsta. Stanje čakajočih na okencih Sektorja za upravne notranje zadeve si lahko ogledate tukaj.

 

 

2. Področje dovoljenj in potrdil za prebivanje tujcev

 

1.     Ali je moje dovoljenje za prebivanje že gotovo?

 

Ko je dovoljenje za prebivanje izdelano, stranka prejme vabilo na vročitev dovoljenja.

 

2.     Oddali smo vlogo za dovoljenje/potrdilo za prebivanje tujca. Na kateri TRR lahko nakažemo takso?

 

TEKOČI RAČUN UPRAVNE ENOTA LJUBLJANA

SI56-0110-0845-0001-482

 

SWIFT KODA: BSLJSI2X

 

KODA NAMENA: GOVT – Plačilo – državni organi

 

REFERENCA ZA TAKSO ZA VLOGO (4,50 EUR – iz tretjih držav; 0,50 EUR države EU in druž. Člani drž. EU in odrek) : SI00 0062243-7111002-200

 

REFERENCA ZA TAKSO ZA DOVOLJENJE (ENOTNO DOVOLJENJE 70 EUR, ZB-IZ TRETJIH DRŽAV 50 EUR; SB-IZ TRETJIH DRŽAV 90,60 EUR; 9,10 EUR države EU in druž. Člani drž. EU)

SI00 62243-7111010-201

              

REFERENCA ZA TISKOVINO (12 EUR-iz tretjih držav; 2,25 EUR države EU in druž. Člani drž. EU): SI00-240340

 

3.     Kako urediti prijavo oziroma odjavo prebivališča tujcu?

 

Državljan in tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje upravni enoti prijavi stalno prebivališče v osmih dneh od dneva naselitve na naslov, kjer stalno prebiva. Stalno prebivališče preneha s prijavo novega stalnega prebivališča, stalnega naslova v tujini, s smrtjo posameznika.

 

Za prijavo prebivališča tujec potrebuje veljavno dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji ter dokazilo, da ima pravico prebivanja na naslovu, na katerega se želi prijaviti (dokazilo o lastništvu; pisno soglasje lastnika oz. solastnikov stanovanja oz. hiše; pisno soglasje upravnika nastanitvenega objekta; najemna ali podnajemna pogodba...). Prijavo prebivališča tujec opravi osebno, v primerih, ko se tujec nastani pri stanodajalcu, pa prijavo zanj opravi stanodajalec.

 

Če tujec v času veljavnosti izdanega dovoljenja za prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji spremeni naslov prebivališča, za spremembo naslova potrebuje enaka dokazila kot za prijavo prebivališča.

 

Kadar tujec podaljšuje dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, mu ob pravočasno podani vlogi za obnovo dovoljenja oz. potrdila že prijavljeno začasno prebivališče velja do vročitve novega dovoljenja oz. potrdila. Po vročitvi novega dovoljenja za prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja, si je tujec v osmih dneh dolžan urediti prijavo prebivališča - na istem ali drugem naslovu.

 

Tujec, ki ima izdano dovoljenje za začasno prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, lahko prijavi le začasno prebivališče. Tujec, ki mu je izdano dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, mora imeti urejeno stalno prebivališče, lahko pa ima prijavljeno tudi začasno prebivališče.

 

Odjavo prebivališča tujec opravi osebno ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila druga oseba. Prijavo ali odjavo prebivališča za mladoletne otroke opravijo zakoniti zastopniki oz. od njih pooblaščene osebe.

 

 

3. Pridobivanje potrdil

 

1. Ali lahko vlogo za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe (SIGEN-CA) pošljem po pošti oziroma pooblastim drugo osebo, da to uredi namesto mene? Kje lahko oddam vlogo?

 

Vlogo za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila lahko oddate le osebno. Vlogo lahko oddate v glavni pisarni katerekoli od izpostav Upravne enote Ljubljana ali na lokaciji Sektorja za upravne notranje zadeve ter na vseh krajevnih uradih.

 

2. Ali lahko pri vas na upravni enoti dobim potrdilo o izvenzakonski skupnosti?

 

Obrazec ali potrdilo o izvenzakonski skupnosti kot taka ne obstajata.

 

Največkrat stranke izkazujejo izvenzakonsko skupnost na način, da imata partnerja prijavljena stalno prebivališče na istem naslovu, kjer prijavita tudi skupno gospodinjstvo. Drug pogost način je, da izvenzakonska partnerja podpišeta izjavo o tem, da živita v izvenzakonski skupnosti in pri nas na upravni enoti overita podpise.

 

3. Vnuk gre z babico v tujino. Ali potrebuje s seboj pooblastilo staršev?

 

Novela Zakona o potnih listinah (Uradni list, št. 41/2009) je ukinila dovoljenje zakonitega zastopnika za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti, ki v tujino ali iz tujine potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika. Za prehod meje otrok potrebuje le veljaven osebni dokument – osebno izkaznico ali potni list.

 

Izjema velja le za mejo z BiH. Bosanski mejni organi zahtevajo poleg veljavnega potovalnega dokumenta še soglasje zakonitega zastopnika. Obrazec soglasja lahko zakoniti zastopnik pridobi na vseh upravnih enotah v RS ali na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Za dodatne informacije se obrnite na Ministrstvo za zunanje zadeve (tel.: 01/478 2305, e-pošta: konzularne-zadeve.mzz(at)gov.si).

 

 

4. Prijava na izpit iz CPP

 

1. Prijavljen sem bil na izpit iz CPP in sem zbolel. Kaj je potrebno storiti v tem primeru?

 

Za ponovno prijavo na teoretični del izpita se je potrebno ponovno oglasiti osebno na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji (ali druga oseba z vašim pisnim pooblastilom).

 

Za priglasitev je  potrebno priložiti:

 

  • veljavni osebni dokument,
  • zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil tiste oziroma tistih kategorij, za katere se opravlja vozniški izpit;
  • evidenčni karton vožnje;

·         potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči

V primeru, da bo iz zdravniškega potrdila datumsko razvidno, da se teoretičnega dela izpita niste udeležili iz zdravstvenih razlogov, vam takse za opravljanje izpita ne bo potrebno plačati.

 

 

5. Sklepanje zakonske zveze

 

1. Katere dokumente potrebuje tujec, ki se želi poročiti v Sloveniji s slovenskim državljanom?

 

V primeru, da je bodoči zakonec (ali oba) tujec za prijavo potrebuje:

  • potni list
  • izpisek iz rojstne matične knjige
  • potrdilo o samskem stanu ali drugo potrdilo, ki izkazuje zakonski stan

Izpiski in potrdila morajo biti izdani za uporabo v mednarodnem prometu, torej ustrezno overjeni in prevedeni v slovenski jezik. Izpiski so lahko izdani na mednarodnem obrazcu, če je država podpisnica Pariške ali Dunajske konvencije. Izpiski in druge listine ne smejo biti starejši od šest mesecev, razen če so listine izdane v državah, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in dokazuje le posamično matično dejstvo, ne pa osebnega statusa. Če bodoči zakonec ali priča ne razume slovenskega jezika mora pri prijavi in sklenitvi zakonske zveze sodelovati uradni prevajalec oziroma sodni tolmač.

 

2. Poročila sva se v tujini. Kako urediti naknaden vpis sklenitve zakonske zveze v tujini?

 

Vlogo za naknadni vpis sklenitve zakonske zveze v tujini lahko podate na katerikoli Upravni enoti v Republiki Sloveniji, na Oddelku za matične zadeve (čakalnica C).

 

Vlogi morate priložiti:

-    osebni dokument

-    izpisek iz poročne matične knjige tujega organa, overjen za mednarodni promet in preveden v slovenski jezik.

-    v kolikor iz izpiska iz poročne matične knjige ni razvidno, kakšen priimek ste izbrali po sklenitvi zakonske zveze, je potrebo podati izjavo o izbranem priimku (kar storite ob oddaji vloge na Upravni enoti). V kolikor sta oba zakonca državljana Republike Slovenije, morata navedeno izjavo podati oba.

-    v kolikor je vaš zakonec tuj državljan, morate priložiti tudi fotokopijo njegovega potnega lista.

 

Po vpisu sklenitve zakonske zveze v Matični register Republike Slovenije, si mora zakonec, ki je spremenil priimek, zamenjati osebne dokumente in sicer: osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje v roku 30 dni, prometno dovoljenje pa v roku 15 dni. Za zamenjavo osebnih dokumentov potrebujete eno fotografijo in stare dokumente, ter poravnate upravno takso.

 

Če boste navedeno urejali na Upravni enoti Ljubljana, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, lahko to storite v času uradnih ur, ki so: ponedeljek, torek in četrtek med 08:00 in 18:00 uro, v sredo med 08:00 in 19:00 uro ter v petek med 08:00 in 14:00 uro.

 

Sporočamo vam še, da lahko naknadni vpis sklenitve zakonske zveze urejate tudi na Diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini. .

 

Če bi želeli, da vpis sklenitve zakonske zveze v Republiki Sloveniji ureja druga oseba, ji morate poslati svoje pisno (lastnoročno podpisano) pooblastilo, v katerem morate natančno navesti za kakšen namen jo pooblaščate. Obenem morate priložiti tudi vse zgoraj omenjene dokumente.

 

 

6. Prijava/odjava prebivališča

 

1. Na naslovu, kjer prebivam, so prijavljene druge osebe. Kako pridobiti podatke o tem, kdo je prijavljen na naslovu moje nepremičnine in kako osebe odjaviti?

 

Vlogo za pridobitev podatka o stalno oz. začasno prijavljenih osebah lahko oddate osebno na katerikoli upravni enoti v Sloveniji ali jo pošljete po pošti. Upravna enota lastniku ali solastniku nepremičnine na določenem naslovu na njegovo vlogo posreduje podatke o imenu in priimku, letu rojstva ter vrsti prebivališča vseh posameznikov, ki imajo oziroma so imeli prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na tem naslovu, in sicer za obdobje, za katerega podatke zahteva, vendar največ za obdobje njegovega lastništva ali solastništva te nepremičnine. Zadevo se lahko ureja tudi preko pooblaščenca s pisnim pooblastilom.

K vlogi priložite kopijo dokazila o lastništvu, ali pa navedite podatke iz Zemljiške knjige – parcelno številko in ime katastrske občine in bo upravna enota sama preverila lastništvo nepremičnine.

 

Področje prijave – odjave stalnega in začasnega prebivališča ureja Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju ZPPreb-1), ki med drugim določa, da je prijavna obveznost na strani posameznika, ki jo mora izvesti v zakonsko določenem roku 8 dni. Če tega ne stori in pristojni organ dvomi da stalno prebiva na naslovu prijavljenega stalnega prebivališča oziroma je obveščen, da posameznik ni izpolnil prijavne obveznosti po določilih ZPPreb-1, posameznika obvesti o obveznosti prijave in ga opozori na posledice, če prijavne obveznosti ne izpolni. Posameznik v osmih dneh po prejemu obvestila izpolni prijavno obveznost ali da izjavo, da na naslovu prijavljenega stalnega prebivališča stalno prebiva. Upravna enota po uradni dolžnosti uvede postopek ugotavljanja stalnega prebivališča, če posameznik ne izpolni obveznosti ali če dvomi, da posameznik kljub njegovi izjavi na naslovu prijavljenega stalnega prebivališča stalno prebiva. Ta postopek uvede tudi, če ga predlaga občina, na naslovu katere ima posameznik stalno prebivališče, ali občina, na območju katere posameznik prebiva.

 

Obvestilo o neizpolnjevanju prijavne obveznosti stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča lahko se poda osebno na Sektorju za upravne notranje zadeve, Tobačna 5, v čakalnici D (Glavna pisarna), vsak dan v času uradnih ur (ponedeljek, torek in četrtek od 8:00 do 18:00, sreda do 19:00 in petek do 14:00). ali po pošti oziroma na elektronski naslov ue.ljubljana@gov.si.

 

2. Kako urediti odjavo stalnega prebivališča slovenskega državljana?

 

Ob prijavi stalnega naslov v tujini posameznik navede naslednje podatke:

-         ime in priimek,

-         datum rojstva ali enotno matično številko občana,

-         naslov, ki ga prijavlja,

-         naslov za vročanje, če ima prijavljeno tudi začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

V obdobju 30 po spremembi prebivališča ste dolžni spremeniti tudi osebne dokumente (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, v 15 dneh po spremembi tudi prometno dovoljenje).  

 

Stalni naslov v tujini lahko uredite:  

- osebno na vseh upravnih enotah v Sloveniji (oziroma krajevnih uradih)

- diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini ali

- preko pooblaščenca ali

- pisno po pošti na naslov:  Upravna enota Ljubljana

                                           Sektor za upravne notranje zadeve

                                           Tobačna ulica 5

                                           1000 Ljubljana

                                           Slovenija             ali

 

 - s spletnim digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, Poštar-CA ali HALCOM-CA) preko spletnega portala e-uprava na http://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1177, kjer so na voljo tudi podrobnejše informacije o odjavi stalnega prebivališča iz Slovenije.

 

 

7. Rojstni list na mednarodnem obrazcu

 

1. Rojen sem bil v Sloveniji. Na kakšen način lahko pridobim rojstni list na mednarodnem obrazcu in kakšna je cena?

 

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu na mednarodnem obrazcu lahko naročite pisno po pošti - tako da pošljete pisni zahtevek na spodnji naslov:

 

Upravna enota Ljubljana

Sektor za upravne notranje zadeve

Oddelek za matične zadeve

Tobačna ulica 5

1000 Ljubljana

 

 

V vlogi navedete vaše osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj vašega rojstva), ter naslov na katerega naj vam pošljemo zaprošeni dokument. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu stane 3 EUR.

 

Podatki za nakazilo na TRR:

 

Upravna enota Ljubljana

Adamič - Lundrovo nabrežje 2

1000 Ljubljana

 

št. računa: SI56 01100-8450001482

sklic: 00 62243-7111002-200

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

 

Izpisek lahko v vašem imenu pridobi osebno pri tukajšnjem organu oseba, ki bo predložila vaše pisno pooblastilo.

 

Zahtevek za izdajo izpiska pa lahko podate tudi pri najbližjem Diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, ki bo zahtevek posredovalo naši upravni enoti.

 

 

8. Upravne overitve

 

1. Ali je upravna overitev enakovredna notarski overitvi?

 

Upravna overitev je enakovredna notarski overitvi samo, če se overjeni dokumenti uporabijo v upravnih postopkih.

 

Na upravni enoti vam lahko overimo podpis, prepis ali kopijo listin. Z overitvijo lastnoročnega podpisa se potrdi njegova pristnost, z overitvijo prepisa ali kopije pa istovetnost prepisa ali kopije z izvirno listino. V nobenem primeru se s tovrstnimi overitvami ne potrjuje resničnosti podatkov v listini. V primeru, da potrebujete omenjene upravne overitve, lahko to storite na katerikoli upravni enoti in krajevnih uradih po Sloveniji.

 

V primeru, da ne gre za upravno overitev, vam svetujemo, da se obrnete na notarja.

 

 

9. Društva

 

1. Naše društvo bo spremenilo naslov/naslov sedeža/zakonitega zastopnika. Kaj je potrebno storiti?

 

Če društvo/zveza spremeni temeljni akt, ime, skrajšano ime, sedež ali naslov sedeža, zastopnika mora vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastale spremembe. Vlogo za vpis registracije sprememb temeljnega akta vložite na pristojni upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

 

Zahtevi za registracijo sprememb morate priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete. Če je bil spremenjen temeljni akt, morate zahtevi priložiti en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta.

 

Vlogo lahko oddate osebno na Sektorju za upravne notranje zadeve, Tobačna 5, v čakalnici D (glavna pisarna), vsak dan v času uradnih ur (ponedeljek, torek in četrtek od 8:00 do 18:00, sreda do 19:00 in petek do 14:00) ali pa jo pošljete po pošti na naš naslov: Upravna enota Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za javni red, Tobačna 5, Ljubljana.

 

 

10. Pridobivanje podatkov o prednikih

 

1. Izdelujem družinsko drevo in želim pridobiti podatke za nekatere sorodnike. Na kakšen način lahko pridem do željnih podatkov?

 

Izpiski in potrdila iz matičnega registra se izdajajo na zahtevo posameznika, na katerega se vpis nanaša, na zahtevo drugih oseb pa le, če imajo njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo.

 

V primeru, da vpisani ni več živ in v času svojega življenja ni izrecno prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov, se izpiski in potrdila iz matičnega registra lahko izdajo osebam, ki izkažejo zakoniti interes za uporabo osebnih podatkov in če temu ožji družinski člani ne nasprotujejo.

 

Ožji družinski člani po tem zakonu so: zakonec, otroci in starši umrlega.

Pravico do vpogleda v podatke, ki so vpisani v matični register in v zbirko listin k matičnemu registru ima posameznik, na katerega se vpis nanaša, druge osebe pa le, če imajo njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo.

V primeru, da vpisani ni več živ in v času svojega življenja ni izrecno prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov, imajo pravico do vpogleda v njegove osebne podatke v matičnem registru osebe, ki izkažejo zakoniti interes za uporabo teh osebnih podatkov in če temu ožji družinski člani ne nasprotujejo.

V primeru, da je od smrti vpisanega poteklo najmanj 20 let in v času svojega življenja ni izrecno prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov, imajo ne glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, pravico do vpogleda v njegove osebne podatke tudi druge osebe, ki izkažejo, da bodo te podatke uporabljale v znanstveno-raziskovalne, kulturne ali publicistične namene, ožji družinski člani pa vpogledu ne nasprotujejo.

Podatki se v matičnem registru hranijo sto let od zadnjega vpisa, nato pa se skupaj z zbirko listin izročijo v hrambo Arhivu Republike Slovenije.

 

Glede pridobitve podatkov o vašemu predniku se lahko obrnete tudi na posamezne verske skupnosti, ki so včasih vodile matične knjige.

 

Morda vam bo v pomoč tudi naslednja spletna stran: http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/rod.htm

 

Vlogo za pridobitev podatkov iz matičnega registra lahko podate osebno pri upravni enoti, lahko preko tretje osebe (na podlagi pooblastila), lahko pa jo pošljete po pošti na naslov Upravna enota Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za matične zadeve, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana. Ob vlogi je potrebno navesti čimveč podatkov o iskani osebi.

 

 

11. Sestava smrtovnice

 

1. Prejeli smo mrliški list pokojnika. Kaj je potrebno storiti sedaj?

 

Po vpisu smrti v matični register pristojna upravna enota (glede na zadnje stalno prebivališče pokojnika) povabi enega od dedičev (zakonec, plačnik pogreba,…) k sestavi smrtovnice, ki je obvezna podlaga za zapuščinski postopek na sodišču. Smrtovnica se sestavi na podlagi podatkov, ki jih dajo praviloma pokojnikovi sorodniki ali osebe, s katerimi je pokojnik živel, lahko pa tudi druge osebe, ki so jim poznani podatki, ki se vpisujejo v smrtovnico ter na podlagi podatkov iz Matičnega registra, Centralnega registra prebivalstva ter centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev. S strani upravne enote je smrtovnica poslana na pristojno okrajno sodišče (upravna enota kopije ne hrani). Od dne, ko je smrtovnica poslana na sodišče, zadeva spada pod pristojnost sodišča.

 

S strani upravne enote boste prejeli vabilo upravne enote na sestavo smrtovnice – vabilo svojec prejme približno v roku enega meseca od vpisa smrti v matični register.