Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODDELEK ZA JAVNI RED

Upravne naloge Oddelka za javni red

 • sprejema vloge za izdajo osebne izkaznice ter naznanitev pogrešitve osebne izkaznice

 • vodi in vzdržuje evidenco o izdanih osebnih izkaznicah (izgubljenih, pogrešanih, ukradenih  ter o izdanih prepovedih uporabe za prehajanje državne meje)

 •  izdaja odločbe o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje

 • sprejema vloge za izdajo potne listine ter naznanitev pogrešitve potne listine

 • vodi in vzdržuje evidenco o izdanih, izgubljenih,pogrešanih, ukradenih ter odvzetih potnih listinah

 • izdaja odločbe o zavrnitvi izdaje potne listine

 • izdaja odločbe o odvzemu potne listine oziroma o prepovedi izdaje potne listine

 • vodi postopke v primeru pogrešitve, izgube, tatvine potne listine in osebne izkaznice

 • vroča potne listine in osebne izkaznice

 • overja podpis na izjavah za prehod meje mladoletnih oseb, ki jih zahtevajo nekatere države z območja bivše Jugoslavije

 • podaja predloge sodniku za prekrške zaradi kršitve določil Zakona o osebni izkaznici in Zakona o potnih listih

 • sprejema prijave oziroma odjave stalnega prebivališča in prijave spremembe naslova stanovanja, prijave oziroma odjave začasnega prebivališča ter prijave začasnega odhoda in prihoda iz tujine (vse navedeno se sprejema tudi v elektronski obliki)

 • vodi postopke ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča

 • izdaja odločbe o vodenju knjige gostov s kopijo in brez kopije ter potrjuje knjige gostov

 • vodi register stalnega prebivalstva za svoje območje ter evidenco gospodinjstev

 • vodi stalno evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije

 • v stalno evidenco volilne pravice vpisuje vsakega državljana Republike Slovenije ali državljana Evropske unije, če zakon določa, da ima volilno pravico

 • razgrne splošne volilne imenike

 • odloča o zahtevi za popravek splošnega volilnega imenika

 • potrjuje splošne volilne imenike in jih pošlje pristojni volilni komisiji

 • evidentira in potrjuje obrazce podpore kot to določa Zakon o referendumu in ljudski iniciativi

 • sprejema vloge, vodi postopke in registrira društva, zveze društev, pripojitev ali spojitev društev, ki imajo sedež na območju upravne enote

 • sprejema vloge in vodi postopke sprememb registracije društva, zveze društev

 • izdaja potrdila iz registra društev

 • vodi postopke za izbris društva/zveze društev iz registra društev po uradni dolžnosti oziroma na zahtevo stranke

 • vodi postopke ugotavljanja delovanja društva

 • vodi register društev za območje upravne enote

 • izdaja dovoljenja za izvedbo javne prireditve ali javnega shoda oziroma izdaja odločbe o preklicu izdanega dovoljenja ali odločbe o prepovedi javne prireditve, javnega shoda

 • izdaja dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov

 • pooblaščena uradna oseba upravnega organa izvaja nadzor nad izvrševanjem ukrepov, določenih v dovoljenju za izvedbo javne prireditve ali javnega shoda

 • sprejema vloge, vodi postopke in izdaja orožne listine pravni (dovoljenje za nabavo orožja, orožni posestni list, pooblastilo za prenos orožja, pooblastilo za nošenje orožja, dovoljenje za zbiranje orožja) ali fizični osebi (dovoljenje za nabavo orožja in delov orožja, dovoljenje za nabavo in vnos ali iznos orožja, dovoljenje za nabavo streliva, orožni list, dovoljenje za posest orožja, dovoljenje za zbiranje orožja, priglasitveni list, evropska orožna prepustnica) ter podaljšuje veljavnost orožnim listinam

 • vodi postopke in izdaja odločbe o odvzemu orožja in orožne listine

 • izvršuje odvzem orožja

 • vodi in ažurira evidence o orožju in orožnih listinah

 • izvaja nadzorstvo nad izvajanjem določil zakona o orožju

 • overja knjige športnim društvom in varnostnim organizacijam

 • vpisuje spremembe prebivališča v orožne listine

 • sprejema orožje v hrambo ali v komisijsko uničenje

 • vpisuje zaseženo orožje v register zaseženega in najdenega orožja

 • vpisuje odjavo orožja v evidenco orožja in orožno listino

 • izdaja dovoljenja za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov na ozemlju Republike Slovenije

 • izdaja dovoljenja za uporabo pirotehničnih izdelkov na prikazih za trženje

 • izdaja dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno

 • izdaja odločbe o vračilu preveč plačane upravne takse

 • izdaja potrdila iz uradnih evidenc

 

 

(ažurirano dne 15.3.2017)