Skoči na vsebino

KRAJEVNI URADI

NALOGE KRAJEVNIH URADOV

 

 

Obvestilo o spremembi uradnih ur krajevnih uradov v času od 29. 4. do 3. 5. 2019

 

 

Krajevni urad kot način dela zagotavlja izvajanje nalog pretežno s področja upravnih notranjih zadev.

 

V Krajevnih uradih, ki so organizacijsko vključeni v Sektor za upravne notranje zadeve se opravljajo naslednje naloge:

 • sprejem vlog za osebno izkaznico
 • sprejem vlog za potni list
 • sprejem vlog za vpis spremembe naslova v potnem listu
 • sprejem naznanitve pogrešanja osebne izkaznice
 • sprejem naznanitve pogrešanja potne listine
 • sprejem vlog za izdajo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije
 • posredovanje podatkov iz evidenc o državljanstvu
 • vpisovanje v matične knjige - rojstvo, poroka, smrt
 • vpisovanje zaznamb v matične knjige
 • vpisovanje popravkov v matične knjige
 • sestavljanje zapisnikov o priznanju očetovstva
 • sestavljanje rodbinske pole
 • vodenje seznamov in evidenc s področja matičnih zadev
 • izdajanje izpiskov in potrdil iz matičnih knjig
 • posredovanje podatkov iz matičnih knjig
 • sprejem izjave o spremembi priimka
 • sprejem izjave o izbiri priimka za pravni promet
 • sestava zapisnika o prijavi zakonske zveze
 • izdajanje potrdil o prijavi zakonske zveze
 • izdajanje potrdil, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze
 • sestava smrtovnice
 • sprejem prijave stalnega prebivališča
 • sprejem odjave stalnega prebivališča
 • sprejem prijave potovanj v tujino nad tri mesece in vrnitev iz tujine
 • vodenje registra stalnega prebivalstva (RSP)
 • izdajanje potrdil iz registra stalnega prebivalstva (RSP)
 • posredovanje podatkov iz registra stalnega prebivalstva (RSP)
 • sprejem prijave začasnega prebivališča
 • sprejem odjave začasnega prebivališča
 • vodenje evidence volilne pravice
 • potrjevanje podpore volivcev
 • vodenje evidence gospodinjstev in izdaja potrdila iz te evidence
 • izdaja potrdila o vpisu v register društev
 • izdaja potrdila iz uradnih evidenc o tujcih
 • sprejem vlog za spremembo osebnega imena (postopek vodi in izda odločbo Oddelek za matične zadeve na sedežu Sektorja za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, Ljubljana)
 • sprememba že vpisanih podatkov v matični register
 • izdaja in podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj
 • izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov
 • upravne overitve podpisa, kopije in garantnih pisem
 • pomoč občanom v zvezi s postopki pri UE
 • sprejemanje zahtevkov za izdajo in preklic spletnih digitalnih potrdil SIGEN-CA

 

Na Krajevnem uradu Medvode se vodijo tudi postopki s področja registracije motornih in priklopnih vozil.

(ažurirano dne 24. 2. 2017)