Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KRAJEVNI URADI

NALOGE KRAJEVNIH URADOV

 

 

Obvestilo o spremembi uradnih ur krajevnih uradov v času od 29. 4. do 3. 5. 2019

 

 

Krajevni urad kot način dela zagotavlja izvajanje nalog pretežno s področja upravnih notranjih zadev.

 

V Krajevnih uradih, ki so organizacijsko vključeni v Sektor za upravne notranje zadeve se opravljajo naslednje naloge:

 • sprejem vlog za osebno izkaznico
 • sprejem vlog za potni list
 • sprejem vlog za vpis spremembe naslova v potnem listu
 • sprejem naznanitve pogrešanja osebne izkaznice
 • sprejem naznanitve pogrešanja potne listine
 • sprejem vlog za izdajo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije
 • posredovanje podatkov iz evidenc o državljanstvu
 • vpisovanje v matične knjige - rojstvo, poroka, smrt
 • vpisovanje zaznamb v matične knjige
 • vpisovanje popravkov v matične knjige
 • sestavljanje zapisnikov o priznanju očetovstva
 • sestavljanje rodbinske pole
 • vodenje seznamov in evidenc s področja matičnih zadev
 • izdajanje izpiskov in potrdil iz matičnih knjig
 • posredovanje podatkov iz matičnih knjig
 • sprejem izjave o spremembi priimka
 • sprejem izjave o izbiri priimka za pravni promet
 • sestava zapisnika o prijavi zakonske zveze
 • izdajanje potrdil o prijavi zakonske zveze
 • izdajanje potrdil, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze
 • sestava smrtovnice
 • sprejem prijave stalnega prebivališča
 • sprejem odjave stalnega prebivališča
 • sprejem prijave potovanj v tujino nad tri mesece in vrnitev iz tujine
 • vodenje registra stalnega prebivalstva (RSP)
 • izdajanje potrdil iz registra stalnega prebivalstva (RSP)
 • posredovanje podatkov iz registra stalnega prebivalstva (RSP)
 • sprejem prijave začasnega prebivališča
 • sprejem odjave začasnega prebivališča
 • vodenje evidence volilne pravice
 • potrjevanje podpore volivcev
 • vodenje evidence gospodinjstev in izdaja potrdila iz te evidence
 • izdaja potrdila o vpisu v register društev
 • izdaja potrdila iz uradnih evidenc o tujcih
 • sprejem vlog za spremembo osebnega imena (postopek vodi in izda odločbo Oddelek za matične zadeve na sedežu Sektorja za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, Ljubljana)
 • sprememba že vpisanih podatkov v matični register
 • izdaja in podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj
 • izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov
 • upravne overitve podpisa, kopije in garantnih pisem
 • pomoč občanom v zvezi s postopki pri UE
 • sprejemanje zahtevkov za izdajo in preklic spletnih digitalnih potrdil SIGEN-CA

 

Na Krajevnem uradu Medvode se vodijo tudi postopki s področja registracije motornih in priklopnih vozil.

(ažurirano dne 24. 2. 2017)