Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Upravne naloge Oddelka za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve

 

S področja graditve objektov:

 • vodi postopke za izdajo gradbenih dovoljenj
 • vodi postopke tehničnih pregledov objektov in izdaje odločb po opravljenem tehničnem pregledu objektov
 • vodi postopke izdaje uporabnih dovoljenj
 • vodi postopke za odmero nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora
 • izdaja soglasja k zakoličenju objekta v primeru, da zaradi stanja na terenu ni mogoče izpolniti pogojev iz gradbenega dovoljenja
 • vodi postopke za izdajo dovoljenj za posege v naravo (104. člen Zakona o ohranjanju narave)
 • vodi postopke za izdajo gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte
 • vodi postopke za izdajo potrdil po 197. členu Zakona o graditvi objektov
 • izdaja potrdila in druge listine o dejstvih o katerih se ne vodi uradna evidenca, če zakon tako zahteva
 • vodi postopke odmere odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča

 

S področja premoženjsko pravnih zadev:

 • vodi postopke o denacionalizaciji stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč
 • vodi postopke upravne izvršbe denacionalizacijskih odločb
 • vodi postopke za omejitev lastninske pravice in razlastitve nepremičnin v javno korist
 • odloča o dovolitvi izvedbe postopka za ureditev mej, parcelacije, merjenj, raziskav terena in drugih pripravljalnih del na nepremičninah, predvidenih za razlastitev
 • vodi postopke za obremenitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist
 • izdaja odločbe o soglasju za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na zavarovanih območjih (86. člen Zakona o ohranjanju narave)
 • izdaja ugotovitvene odločbe o statusu zemljišč na zavarovanih območjih (63. člen    Zakona o ohranjanju narave)
 • vodi postopke za povrnitev vlaganj v denacionalizirane nepremičnine
 • opravlja druge upravne naloge v skladu zakonodajo s področja denacionalizacije

 

S področja stanovanjskega gospodarstva:

 • za območje primestnih občin vodi registre upravnikov stavb

 

 

(ažurirano dne 8. 10. 2013)