Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODDELEK ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN OBČO UPRAVO

Upravne naloge Oddelka za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo

 

 

S področja gospodarstva:

 • vodi postopke o denacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij
 • vodi postopke o denacionalizaciji premičnin
 • vodi postopke upravne izvršbe denacionalizacijskih odločb
 • opravlja naloge, ki so potrebne za pripravo in izvajanje ukrepov za področje gospodarstva po Zakonu o obrambi
 • opravlja druge upravne naloge v skladu z zakonodajo s področja gospodarstva in navodili ministrstva, pristojnega za gospodarstvo ter zakonodajo s področja denacionalizacije

S področja kmetijstva:

 • vodi postopke o denacionalizaciji kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev
 • vodi postopke o vračanju zadružnega  premoženja
 • vodi postopke o vračanju premoženja članom agrarnih skupnosti
 • vodi postopke o vpisu v register agrarnih skupnosti
 • vodi postopke upravne izvršbe denacionalizacijskih odločb
 • vodi register agrarnih skupnosti in izdaja potrdila o vpisu v register agrarnih skupnosti
 • vodi postopke o preveritvi oziroma določitvi zaščitene kmetije in izdaja potrdila o zaščitenih  kmetijah
 • vodi register zaščitenih kmetij
 • vodi register kmetijskih gospodarstev
 • vpisuje podatke v register KMG (uskladitev in vpis v GERK, subjekti v KMG, spremembe) in izdaja izpise iz tega registra
 • vodi postopke za izdajo dovoljenj za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • vodi evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
 • vodi postopke v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami
 • izdaja odločbe o odobritvi pravnega posla
 • izdaja potrdila, da odobritev pravnega posla ni potrebna
 • izdaja potrdila o medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč
 • vodi postopke o statusu kmeta in kmetijske organizacije ter samostojnega podjetnika posameznika
 • vodi postopke v zvezi z arondacijami, komasacijami in melioracijami kmetijskih zemljišč ter skupnih pašnikov
 • vodi register melioracijskih skupnosti
 • vodi register skupnih pašnikov
 • vodi postopke po Zakonu o prepovedi nomadske paše
 • izdaja potrdila o opravljanju kmetijske dejavnosti
 • izvaja naloge, ki so potrebne za pripravo in izvajanje ukrepov za področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane po Zakonu o obrambi
 • opravlja druge upravne naloge v skladu z zakonodajo s področja kmetijstva in ministrstva, pristojnega za kmetijstvo ter zakonodajo s področja denacionalizacije

 

S področja obče uprave:

 • vodi postopke za priznanje statusa in uveljavitev pravic žrtev vojnega nasilja, vojnih veteranov in vojnih invalidov ter za uveljavljanje pravic družinskih članov
 • izdaja izkaznice in potrdila o statusu žrtev vojnega nasilja, vojnih veteranov in vojnih invalidov
 • vodi evidence žrtev vojnega nasilja, vojnih veteranov in vojnih invalidov ter izdaja potrdila iz evidence
 • izdaja izkaznice za brezplačno vožnjo vojnega veterana
 • izdaja izkaznice za popust pri vožnji vojnega invalida
 • posreduje podatke Slovenski odškodninski družbi o izplačevanju odškodnin
 • opravlja izplačila žrtvam vojnega nasilja, vojnim veteranom in vojnim invalidom
 • opravlja naloge po Zakonu o vojnih grobiščih
 • izdaja odločbe o hrambi statutov sindikatov
 • vodi postopke statutov sindikatov iz evidence
 • vodi evidenco statutov sindikatov
 • vodi postopke registracije in vpisa mladinskih svetov v register mladinskih svetov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport
 • nudi pravno pomoč drugim državnim organom in organizacijam po 34. členu ZUP
 • vodi register osebnega dopolnilnega dela in izdaja potrdila o vpisu v ta register
 • sprejema prijave in spremembe prijav kratkotrajnega dela in jih posreduje pristojnemu inšpektoratu dela

 

S področja glavne pisarne:

 • strokovno usklajuje naloge pri izvajanju pravil Uredbe o upravnem poslovanju
 • vodi, ureja in vzdržuje tekočo in stalno zbirko dokumentarnega gradiva in iz zbirk izloča gradivo, ki mu je potekel rok hrambe
 • označuje, hrani in izroča arhivsko gradivo pristojnemu arhivu
 • hrani dokumentarno gradivo v elektronski obliki
 • evidentira prošnje za vpogled in kopiranje dokumentarnega gradiva upravičenih uporabnikov, pripravlja zaprošeno gradivo ter posreduje informacije oz. dokumente strankam
 • vodi in skrbi za pravilno in enotno vodenje evidenc o zadevah in dokumentih
 • nadzira ravnanje z dokumentarnim gradivom v notranjih organizacijskih enotah ter pri uslužbencih upravne enote
 • vrši nadzor nad strokovnim in sprotnim vodenjem rokovnikov po notranjih organizacijskih enotah
 • pripravlja poročila in informacije o izvajanju predpisov in drugih pravil s področja ravnanja z dokumentarnim gradivom
 • daje strankam splošne informacije
 • naroča stranke pri uradnih osebah
 • izdaja obrazce vlog strankam, jim daje navodila za njihovo pravilno izpolnjevanje ter informacije o predpisanih prilogah k vlogi
 • sprejema vloge na zapisnik
 • daje strankam informacije o uradni osebi, kateri je dodeljena upravna zadeva v reševanje
 • sprejema, odpira in pregleduje pošto v fizični obliki
 • evidentira, klasificira, signira in skenira zadeve in dokumente
 • neposredno sprejema vloge in potrjuje neposredni sprejem pošte
 • nudi pomoč strankam pri vlaganju vlog, pregleduje vloge in opozarja stranke na nepravilnosti in pomanjkljivosti vlog
 • sprejema in odpira elektronsko pošto na skupnem elektronskem naslovu
 • potrjuje prejem sporočil v elektronski obliki
 • evidentira elektronska sporočila
 • preverja elektronske podpise
 • sprejema spletne vloge
 • prodaja tiskovine
 • izdaja strankam račune in potrdila o plačilu upravne takse (izdajanje odrezkov iz POS terminala)
 • vodi ročne blagajne
 • opravlja obračun gotovinskega in negotovinskega prometa
 • pripravlja poročila o dnevnem iztržku prometa
 • predaja gotovino pooblaščenemu delavcu podjetja za prevoz gotovine
 • prevzema in oddaja pošto pri poštnem podjetju
 • pripravlja dokumente za odpremo (kuvertiranje)
 • evidentira odpremo pošte in prejete vročilnice
 • frankira pošto
 • vodi evidenco priporočene pošte v poštni knjigi
 • vroča pošto
 • opravlja upravne overitve lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije dokumenta ter opravlja overitve na domu
 • evidentira podpise v zvezi z referendumi in volitvami ter opravlja evidentiranje podpisov na domu
 • izdaja potrdila iz geodetskih evidenc,
 • izdaja zemljiškoknjižne izpiske,
 • sprejema zahtevke za pridobitev oziroma preklic digitalnega spletnega potrdila SIGEN-CA
 • sprejema dokumente v varnem poštnem predalu pri Pošti Slovenije
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in navodili pristojnih ministrstev

 

 

(ažurirano dne 8. 10. 2013)