Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obvestilo organizatorjem kresovanj na območju Upravne enote Kranj

Organizatorje javnih prireditev obveščamo, da je potrebno za prireditev na kateri se uporablja odprt ogenj (kres), skladno s 13. členom Zakona o javnih zbiranjih, pridobiti dovoljenje upravne enote. Vlogo za izdajo dovoljenja s prilogami mora organizator vložiti na upravni enoti najmanj 10 dni pred dnevom prireditve.

 

Vloga je dostopna na spletni strani:

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/DUNZ/Javni_shodi_prireditve/JAVNI_SHODI-PRIREDITVE-1.pdf

 

 

KAJ JE POTREBNO PRILOŽITI K VLOGI?

 

  1. podrobnejšo opredelitev kraja na katerem se organizira prireditev (številka parcele in k. o.) ter časa in trajanja prireditve;
  2. dokazilo o pisni obvestitvi lokalne skupnosti o prireditvi (tj. krajevno pristojne občine);
  3. soglasje lastnika oz. upravljalca prireditvenega prostora in parkirnih prostorov z navedbo številk parcel in k.o.;
  4. dokazilo o zagotovitvi požarne straže, ki jo lahko izvajajo Prostovoljna gasilska društva. Potrebno je upoštevati pravila, ki veljajo za kurjenje v naravnem okolju, zato mora biti na kresovanju organizirana požarna straža. Upoštevati je potrebno določila Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, ki med drugim določa: »Kurišče mora biti obdano z negorljivim materialom, prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi, kurišče mora biti oddaljeno od gozda vsaj 50 m, od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi, pa vsaj 100 m, potrebno je zavarovati na nadzorovati kurišče ves čas kurjenja kresa, po končanem kurjenju je potrebno pogasiti ogenj in žerjavico ter pokriti kurišče z negorljivim materialom, ob povprečni hitrosti vetra večji od 6 m/s ali ob sunkih vetra močnejših od 10 m/s je potrebno prenehati kuriti, sežigati ali uporabljati odprt ogenj, ne sme se uporabljati gorljivih tekočin ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim ali strupene pline oz. so kako drugače škodljivi za okolje.«;
  5. načrt varovanja: opis načina zagotavljanja reda z navedbo števila rediteljev in njihova delovna mesta na prireditvenem prostoru z morebitnim opisom kritičnih mest ter navedbo ukrepov za zagotovitev varnosti udeležencev;
  6. dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na prireditvi v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. Predloži se obrazec "Presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi": Obrazec 1 oz. Obrazec 2 izpolnjen s strani organizatorja, v sodelovanju z izvajalcem zdravstvenega varstva na prireditvi. Organizator v sodelovanju z izvajalcem zdravstvenega varstva  opredeli tip prireditve skladno s Prilogo 16 navedenega pravilnika: (https://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-081-00009-OB~P016-0000.PDF);
  7. dovoljenje pristojne občine za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom, če bo na prireditvi z zvočnimi ali drugimi napravami povzročen čezmeren hrup;
  8. dokazila o tehnični brezhibnosti naprav oziroma o varni uporabi predmetov (nap. šotor, odri posebnih konstrukcij), če se bodo  na prireditvi uporabljale naprave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje;
  9. dovoljenje za zaporo ceste pristojnega upravnega organa za promet in elaborat zapore ceste ali tipsko shemo začasne prometne ureditve, v primeru zapore ceste;

 

Po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso po tar. št. 1 in 3 v višini 22,60 €.

 

V primeru, da bi bila s strani Uprave RS za zaščito in reševanje razglašena požarna ogroženost naravnega okolja, s čimer bi bilo v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprt ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmeta ali snovi, ki lahko povzročijo požar, se kresovanje kljub izdanemu dovoljenju ne sme izvesti.