Skoči na vsebino

NOVICA

Nadomestilo za oteženo redno rabo zemljišč ob državni meji

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 68/17 z dne 1. 12. 2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, ki je začel veljati 16. 12. 2017.

 

Zakon je spremenil 24. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 5/17, ZNDM-2B) oziroma:

 

-        podaljšal rok uveljavljanje nadomestila za koledarsko leto 2015 in 2016, do 31. marca 2018 in

 

-        določil, da se zahteve upravičencev, ki so bile vložene po izteku roka iz 24. člena zakona in o njih do uveljavitve zakona še ni bilo odločeno, štejejo za pravočasne.

 

Na podlagi spremembe bodo lahko upravičenci do nadomestila iz 8.a člena ZNDM-2 (ki nadomestila za leto 2015 in 2016 še niso zahtevali) uveljavljali nadomestilo do 31. marca 2018.

 

Nadomestilo za koledarsko leto 2017 se bo prav tako lahko zahtevalo do 31. marca 2018.

 

O višini nadomestila odloča upravna enota, na območju katere leži zemljišče, katerega redna raba je lahko otežena.

 

Postopek se začne na zahtevo upravičenca do nadomestila (lastnik ali posestnik), ki uveljavlja svojo pravico do nadomestila. V vlogi mora upravičenec navesti:

         podatke o upravičencu do nadomestila (osebno ime in naslov prebivališča ter datum rojstva in EMŠO, če gre za fizično osebo, oziroma firmo, sedež in matično številko, če gre za pravno osebo) in številko osebnega oziroma poslovnega računa,

         podatke o zemljišču (parcelna številka in katastrska občina) in

         opis posega oziroma vpliva posega na zemljišče.

 

Upravičenec, ki zemljišče uporablja na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, priloži tudi fotokopijo najemne ali zakupne pogodbe, če ti podatki niso razvidni iz uradnih evidenc.

 

Do nadomestila, zaradi otežene redne rabe zemljišča zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje, je načeloma upravičen lastnik zemljišča. Če je zemljišče v uporabi osebe, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, je do nadomestila upravičena ta oseba.

 

 

Upravna enota Kočevje