Skoči na vsebino

NOVICA

ZBIRANJE PODPISOV VOLIVK IN VOLIVCEV

V PODPORO ZAHTEVI ZA ZBIRANJE PODPISOV VOLIVK IN VOLIVCEV RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Pobudnik Jožef Ivan Ocvirk, Velesovska 81, 4208 Šenčur, je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi[1], vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki ga je Državni zbor sprejel 19.9.2017.

 

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) torek, 3.10.2017. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je ponedeljek, 6. 11. 2017.

 

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo:

 

ZA RAZUMNE ČAKALNE VRSTE

 

V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu[2].

 

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

 

Podpora se lahko v skladu z zgoraj navedeno določbo zakona poda na naslednje načine:

 

  1. osebno pred pristojnim organom

 

tako, da volivec izpolnjen obrazec, ki ga podpiše osebno pred  pristojnim organom, predloži organu ter svojo istovetnost izkaže na podlagi veljavne javne listine (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina). To lahko stori ne glede na kraj stalnega prebivališča.

 

2.   preko enotnega državnega portala e-uprava

 

tako, da volivec odpiše obrazec preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI). Upravna enota podporo evidentira v računalniški evidenci in potrjen obrazec pošlje pobudniku.

 

  1. volivci, v bolnišnicah, domovih, zavodih za invalidne osebe, na prestajanju zaporne kazni

 

tako, da njihovo istovetnost na predpisanem obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa oziroma zavoda. Pooblaščena oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom organa oziroma zavoda, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

 

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti za vpis podpore v računalniško evidenco.

 

  1. volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini

 

tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali  konzulata Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi ministrstvo,  pristojno za zunanje zadeve.

 

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s  podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi Ministrstvo za zunanje zadeve.

 

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti.

 

  1. bolni in invalidi

 

tako, da zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev zahteve. V zahtevi navedejo svoje osebne podatke, naslov stalnega  prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred upravnim organom. Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati s kakršnimikoli dokazili, zadošča le navedba volivca.

 

Upravni organ preveri ali je vlagatelj vpisan v evidenco volilne pravice in ga po telefonu obvesti o obisku uradne osebe na njegovem domu. Uradna oseba pripravi obrazec podpore in volivca obišče na njegovem domu.

 

Potrjen obrazec podpore volivec nato pošlje pobudniku.

 

 

 

Zbiranje podpisov volivk in volivcev bo potekalo na Upravni enoti Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje, II. nadstropje, soba št. 49 ves poslovni čas od ponedeljka do petka ter na krajevnih uradih v času uradnih ur. Obrazci so na razpolago na upravni enoti.

 [1] Uradni list RS, št. 26/2007- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZRLI

[2] Odredba o določitvi obrazca podpore volivca (Uradni list RS, št. 43/94, 93/01 in 74/06).