Skoči na vsebino

NOVICA

ZBIRANJE PODPISOV VOLIVCEV V PODPORO KANDIDATOM ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 43/17, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 22.10.2017. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21.8.2017.

 

Dajanje podpore volivcev oziroma poslancev državnega zbora, v postopku določanja kandidatur za predsednika republike, bo potekalo v času od 21.8.2017 do vključno 27.9.2017 na predpisanih obrazcih.

 

Skladno s 14. členom Zakona o volitvah predsednika republike v povezavi s 47. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, štev. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17), lahko da volivec svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enemu kandidatu.

 

Podpora kandidatu se v skladu z zgoraj navedeno določbo zakona lahko poda na naslednje načine:

 

  1. osebno pred pristojnim organom

 

tako, da volivec izpolnjen obrazec, ki ga podpiše osebno pred  pristojnim organom, predloži organu ter svojo istovetnost izkaže na podlagi veljavne javne listine (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina). To lahko stori ne glede na kraj stalnega prebivališča.

 

  1. volivci, v bolnišnicah, domovih, zavodih za invalidne osebe, na prestajanju zaporne kazni

 

tako, da njihovo istovetnost na predpisanem obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa oziroma zavoda. Pooblaščena oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom organa oziroma zavoda, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

 

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku. Kandidat oz. njegov predstavnik pa mora sam poskrbeti, da se podana podpora pošlje tudi upravni enoti, za vpis v računalniško evidenco.

 

  1. volivci, stalno ali začasno v tujini

 

tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi ministrstvo,  za zunanje zadeve.

 

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko konzularnega predstavništva, na levi strani obrazca (vzporedno s  podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi Ministrstvo za zunanje zadeve.

 

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ta pa poskrbi, da se podana podpora pošlje upravni enoti za vpis v evidenco volilne pravice.

 

  1. bolni in invalidi

 

tako, da zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev kandidatur. V zahtevi navedejo svoje osebne podatke, naslov stalnega  ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred upravnim organom. Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati s kakršnimikoli dokazili, zadošča le navedba volivca.

 

Upravni organ preveri ali je vlagatelj vpisan v evidenco volilne pravice in ga po telefonu obvesti o obisku uradne osebe na njegovem domu. Uradna oseba pripravi obrazec podpore in volivca obišče na njegovem domu.

 

 

Zbiranje podpisov volivcev bo potekalo na Upravni enoti Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje, II. nadstropje, soba št. 49 ves poslovni čas od ponedeljka do petka ter na krajevnih uradih v času uradnih ur. Obrazci so na razpolago na upravni enoti.