Skoči na vsebino

NOVICA

IZDAJA OSEBNEGA DOKUMENTA OTROKU

Pri izdaji osebnega dokumenta  mladoletni osebi je potrebno poleg Zakona o osebni izkaznici in Zakona o potnih listinah izvajati tudi določbe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ureja razmerja med starši in otroki ter upoštevati sledeče:

 

I.  Če starša živita skupaj in oba izvršujeta roditeljsko pravico, lahko eden od staršev oz. zakoniti zastopnik, vloži vlogo za izdajo osebnega dokumenta brez pisnega soglasja drugega starša.

 

Soglasje je potrebno le v primeru, ko je v registru osebnih izkaznic in v registru potnih listin vnesena opomba, da eden od staršev ne soglaša s pridobitvijo osebnega dokumenta otroka drugemu staršu.

II. Če starša ne živita skupaj in je otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu izmed njiju, lahko starš, kateremu je otrok zaupan, vloži vlogo za izdajo osebnega dokumenta brez pisnega soglasja drugega starša. Ob oddaji vloge pa mora predložiti dokazilo o tem, da mu je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo.

 

III. Če starša ne živita skupaj in oba izvršujeta roditeljsko pravico, odločata o izdaji osebnega dokumenta oba sporazumno. V kolikor ob podaji vloge nista prisotna oba, lahko poda vlogo eden izmed njiju in priloži pisno soglasje drugega starša. Če se starša glede izdaje osebnega dokumenta nista sporazumela, se ju napoti na pristojni center za socialno delo. Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, odloči o tem na predlog enega ali obeh staršev sodišče v nepravdnem postopku.