Skoči na vsebino

NOVICA

Zbiranje podpisov volivcev

ZBIRANJE PODPISOV VOLIVK IN VOLIVCEV V PODPORO ZAHTEVI ZA

RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O IZGRADNJI,

UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE

DIVAČA-KOPER

 

 

Državni zbor Republike Slovenije je Ministrstvo za notranje zadeve obvestil, da je pobudnik Vili Kovačič, Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi[1], vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki ga je Državni zbor sprejel na seji 20.4.2017 ter o njem na podlagi prejete zahteve Državnega sveta za ponovno odločanje z dne 26.4.2017 ponovno odločal in ga na seji 8.5.2017 sprejel (dalje: pobuda).

 

Prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev je petek, 19. 5. 2017. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je četrtek, 22. 6. 2017. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu.

 

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

 

Podpora se lahko v skladu z zgoraj navedeno določbo zakona poda na naslednje načine:

 

 

  1. osebno pred pristojnim organom

 

tako, da volivec izpolnjen obrazec predloži upravnemu organu ter svojo istovetnost praviloma izkaže na podlagi veljavne javne listine (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina). To lahko stori ne glede na kraj stalnega prebivališča.

 

 

  1. preko enotnega državnega portala e-uprava

 

      tako, da podpiše obrazec preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim

      elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16. b

      člena ZRLI) in ga pošlje po elektronski pošti na upravno enoto.

 

 

  1. volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe, na prestajanju zaporne kazni

 

tako, da njihovo istovetnost na predpisanem obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa oziroma zavoda. Pooblaščena oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in volivčev podpis potrdi s svojim lastnoročnim podpisom in žigom organa oziroma zavoda, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

 

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti za vpis podpore v računalniško evidenco.

 

 

  1. volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini

 

tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

 

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s  podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

 

      Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana          

      podpora pošlje upravni enoti, za vpis podpore v računalniško evidenco.

 

 

  1. bolni in invalidi

 

tako, da zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev zahteve. V zahtevi navedejo svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred upravnim organom. Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati, zadošča le navedba volivca.

 

Upravni organ preveri ali je vlagatelj vpisan v evidenco volilne pravice in ga po telefonu obvesti o obisku uradne osebe na njegovem domu. Uradna oseba pripravi obrazec podpore in volivca obišče na njegovem domu najkasneje šest dni pred iztekom roka za vložitev zahteve, preveri njegovo identiteto ter potrdi obrazec z lastnoročnim podpisom in žigom upravnega organa. Potrjen obrazec podpore volivec nato pošlje pobudniku.

 

 

 

 

Zbiranje podpisov volivcev bo potekalo na Upravni enoti Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje, II. nadstropje, soba št. 49 ves poslovni čas od ponedeljka do petka ter na krajevnih uradih v času uradnih ur.[1] Uradni list RS, št. 26/2007- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZRLI