Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA UPRAVNE ENOTE

  

Po določilih zakona je vsak organ dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd.) ter dati na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga.Ministrstvo je dolžno redno vzdrževati in na svetovnem spletu javno objavljati državni katalog informacij javnega značaja, ki združuje informacije iz posameznih katalogov.

 

Katalog informacij javnega značaja mora organ pripraviti tako, da upošteva določbe predpisov o informacijah javnega značaja in uredi povezave na življenjske oziroma poslovne dogodke, objavljene na državnem portalu e-uprava.Uredba o upravnem poslovanju pa zavezuje upravne enote, da oblikujejo skupni katalog informacij javnega značaja.

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacija s katerimi razpolaga

 

Z ustanovitvijo upravnih enot se je država organizirala tako, da določene upravne naloge iz svoje pristojnosti opravlja v več organizacijskih enotah. Te enote so organizirane teritorialno tako, da jih je v državi skupno oseminpetdeset, pri čemer posamezna upravna enota lahko pokriva območje več občin.

 

S takšno teritorialno organiziranostjo je država zagotovila prebivalcem lažji dostop do upravnih storitev, ki jih je zaradi njihove narave potrebno opravljati na celotnem območju države.

 

Poenostavljeno povedano, upravna enota je organ državne uprave, ki izvaja državne naloge na "lokalni ravni". Upravne enote opravljajo s predpisi določene upravne naloge na naslednjih delovnih področjih ministrstev:

 • okolje in prostor,
 • notranje zadeve,
 • gospodarstvo,
 • delo, družina, socialne zadeve in enake možnosti,
 • kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana,
 • promet.

Če materialni predpisi tako določajo, lahko upravne enote opravljajo tudi druge naloge.

 

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa 

 

 

Državna zakonodaja: Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

 

Uradni list RS je v času uradnih ur brezplačno dostopen na upravnih enotah, in sicer v elektronski obliki (Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije).

 

Zakonodaja evropske unije: Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletni strani EUR-Lex

 

 

 

2.e Seznam predlogov predpisov

Državni predpisi Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS:
Gradiva Vlade RS
Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS:
Predlogi zakonov
Predlogi aktov
 
Predpisi Evropske unijePredlogi predpisov na portalu EU:
EUR-Lex

  

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Sprejeti strateški in programski dokumenti:Sprejeti strateški dokumenti, programi, načrti in poročila

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

DELO, DRUŽINA IN SOCIALNE ZADEVE

DRUGA PODROČJA

KMETIJSTVO

OKOLJE IN PROSTOR

PROMET

UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Neposreden dostop:

NEPOSREDEN DOSTOP

 • Osebni dostop v prostorih upravne enote

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo v upravni enoti. Informacije so jim na voljo, ne da bi jih izrecno zahtevali od uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja. Tako so nekatere informacije na voljo na oglasni deski upravne enote, prav tako pa so informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih najpogostejših upravnih postopkov. Skupni katalog informacij javnega značaja upravnih enot je v fizični obliki na voljo v glavni pisarni, pri svetovalcu za pomoč strankam in pri uradni osebi, pooblaščeni za informacije javnega značaja. 

 • Dostop po elektronski poti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na portalu upravnih enot.

 

Veliko uporabnih informacij se nahaja tudi na spletni strani e-uprava. Tam so med drugim našteti tudi življenjski dogodki, med katerimi zainteresirani dobijo podatke o možnih upravnih storitvah na izbranem področju. Poleg življenjskih dogodkov so na tem elektronskem naslovu dostopne še druge informacije, na primer informacijski servis podatkov, izbrane informacije javnega značaja, seznam najpogostejših vprašanj, vodnik po javni upravi in podobno.   

 

Tehnična priporočila za uporabo naštetih spletnih strani:
Spletne strani e-uprava so prilagojene za spletne brskalnike MS Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Geogle Chrome, Apple Safari in Opera.

 

Za pregled in tiskanje nekaterih objavljenih dokumentov potrebujete program Adobe Acrobat Reader. Program je na voljo preko interneta in je za osebno uporabo brezplačen. Za pregledovanje spletnih strani ne potrebujete drugih programskih dodatkov, za uporabo nekaterih funkcij pa morate imeti vključen javascript, ki je že vgrajen v vašem brskalniku.

Dostop na podlagi posebne zahteve:

DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

 

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih upravne enote ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih upravne enote, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

 

Na podlagi vaše zahteve je upravna enota dolžna posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki  so določeni v  6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo UE in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti UE in drugi. V teh primerih lahko upravna enota pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

 • Osebni dostop v prostorih upravne enote

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih upravne enote in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju. 

 • Ustna zahteva

Zahteva, podana v prostorih upravne enote
Prosilec se v času uradnih ur lahko zglasi pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja.

Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev upravne enote. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

 

Zahteva preko telefona
Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi upravne enote ni mogoča pritožba.

 • Zahteva ustno za zapisnik

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri upravni enoti. V tem primeru se bo vaša zahtevo štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v uradnih urah na upravni enoti.

 

Pisna zahteva v fizični obliki
Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaj v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov upravne enote ali oddate osebno na upravni enoti v poslovnem času.

 

Zahteva mora vsebovati navedbo upravne enote, ki se ji zahteva pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

 

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaj pisno, uživate tudi pravno varstvo. Upravna enota mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je upravna enota zavezana o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je upravna enota ne more obravnavati, vas bomo pozvali, naj zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga).

 

Upravna enota vam je dolžna posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih vam lahko upravna enota pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).

 

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča informacijski pooblaščenec.

 

V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

 

Zahteva po elektronski poti
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in upravna enota drugačne obveznosti.

 

a) Elektronska zahteva, enaka ustni zahtevi
Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov upravne enote. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo upravna enota obravnavala vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.

 

Pravice prosilca in obveznosti upravne enote v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih upravne enote ali preko telefona.


b) Pisna zahteva v elektronski obliki
Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem mora upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis zato potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za informacijsko družbo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).

Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.

Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.


 • Dostop do informacij preko portala z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil

Do informacij upravnih enot se lahko dostopa tudi preko storitve e-upravne zadeve. Vhod in prijava v sistem poteka prek državnega portala e-uprava in ima funkcijo enotne vstopne točke za državljane. Prijava v sistem poteka s pomočjo kvalificiranih digitalnih spletnih potrdil enega od registriranih overiteljev. Sistem ob prijavi od državljana zahteva tudi dodatni vnos gesla, kar zagotavlja še dodatni varovalni mehanizem pri poslovanju državljana z državo in preprečuje nepooblaščen dostop do sistema ali zlorabo ukradenega digitalnega potrdila. Na spletu lahko plačujete upravne takse s plačilnimi karticami. Poleg plačilnih kartic Banke Koper lahko plačujete upravne takse z naslednjimi karticami: vse MasterCard kartice, kartice Activa, kartice Visa ali Visa Elektron, kartice Diners.  Lastnikom mobilnih telefonov smo omogočili plačilo z uporabo sistema Moneta.

 

a) Delni dostop
Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bomo vseeno poizkusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bomo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bomo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena. Tako se šteje, da informacije iz dokumenta ni mogoče izločiti, če bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu.

 

Med informacije iz 6. člena zakona, ki jih štejemo za izjeme in torej niso informacije javnega značaja, do katerih bi bili prosilci upravičeni, na primer sodijo tajni podatki; poslovne skrivnosti; osebni podatki, ki pomenijo kršitev varstva osebnih podatkov; podatki, ki pomenijo kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatki, pridobljeni ali sestavljeni zaradi upravnega postopka in katerih razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatki iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo upravne enote in bi njihovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti upravne enote itd.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

DOSTOP ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. Če želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na portalu upravnih enot nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva. 

 

4. Stroškovnik in cenik 

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja:

Stroški posredovanja informacij javnega značaja so določeni na podlagi 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

5. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja  

Najpogosteje zahtevanih informacij: 
 1. izdaja gradbenih dovoljenj in posegi v prostor,
 2. postopki registracije društev,
 3. postopki denacionalizacije,
 4. izdaja uporabnih dovoljenj,
 5. podatki o izdanih dovoljenjih za prireditve in ognjemete,
 6. podatki s področja vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja,
 7. seznam upravnikov,
 8. postopki s področja sklepanja zakonskih zvez.