Skoči na vsebino

NOVICA

12. 5. 2009

Stanovanjska vprašanja za mlade družine - subvencije in krediti

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad v nadaljevanju predstavljamo dve, trenutno najbolj aktualni dejavnosti, s katerima želi izboljšati informiranost državljanov o delovanju Sklada:

 

1. Subvencioniranje  prvega reševanja stanovanjskega vprašanja mladih družin 

 

Namen javnega  poziva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada je dodelitev  letnih subvencij upravičenim prosilcem – mladim družinam kot spodbuda za prvo  reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali  spremembo namembnosti za bivanje v primernih nepremičninah in subvencioniranje  najemnin mladim družinam, ki najemajo stanovanja na trgu. Subvencija je znesek,  ki vsako leto pripada članu mlade družine kot spodbuda za prvo reševanje  stanovanjskega vprašanja. Višina subvencije za leto 2009 znaša 300 EUR na člana  mlade družine.

Prosilci, ki bodo po pozivu 2009  vlogo prvič oddali, morajo izpolnjevati vse tri spodaj navedene kriterije za  upravičenost do subvencij in sicer.

 

a) Kriterij mlade  družine
Mlada družina je življenjska  skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki, pri čemer vsaj en  otrok v koledarskem letu javnega poziva Sklada še ni šoloobvezen. Za otroka, ki  še ni šoloobvezen, se za dodelitev subvencij za leto 2009 šteje otrok, rojen  vključno od 01.01.2004 do vključno zadnjega dne za oddajo vlog po tem javnem  pozivu, to je 23.05.2009.

 

b) Kriterij namembnosti - Prvo  reševanje stanovanjskega vprašanja mlade družine z nakupom, gradnjo,  rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti za bivanje v primernih nepremičninah in  subvencioniranje najemnin mladim družinam, ki najemajo stanovanja na trgu.  Pogodba o nakupu nepremičnine oziroma gradbeno dovoljenje mora biti izdano in  pravnomočno po 1.3. 2006.

 

c) Subvencija pripada mladi družini,  katere neto dohodki za predpreteklo koledarsko leto, to je 2007 ne presegajo v  spodnji tabeli navedenih odstotkov od povprečne neto plače, ki je v Republiki  Sloveniji v letu 2007 znašala 10.014,00 EUR:

 

Vso dokumentacijo lahko  zainteresirani prosilci najdejo tudi na spletni strani Stanovanjskega sklada RS  z naslovom www.stanovanjskisklad-rs.si ali ssrs.si pod rubriko subvencije, kjer  si lahko vlogo tudi natisnejo.

 

Izpolnjeno vlogo morajo prosilci  oddati najkasneje do 23. maja 2009 s priporočeno  pošto.

 


2. velika ponudba  nakupa stanovanj na različnih lokacijah z možnostjo ugodnega kreditiranja  nakupa 


Stanovanjski sklad Republike  Slovenije, javni sklad ima iz razpisov 2007 in2008 prosta stanovanja, ki v rednem  razpisnem roku niso bila prodana, in sicer na lokacijah Postojna, Maribor,  Kranj, Jesenice, Ajdovščina, Vipava, Rače pri Mariboru, Pivka in Šmarje pri  Jelšah. Sklad za nakup prostih tržnih stanovanj iz razpisov 2007 in2008 nudi možnost  zelo ugodnega kreditiranja z dolgoročnim stanovanjskim posojilom pod pogoji  javnega poziva za dolgoročna stanovanjska posojila. Izbrani kupec, ki se bo  odločil za najem posojila po pozivu Sklada, bo lahko izbiral med: 

  • fiksno (nespremenljivo) obrestno  mero v višini 5% ali
  • spremenljivo obrestno mero v višini  6m EURIBOR + 1,1%.

Posojilo bo odobreno izbranim kupcem  stanovanj v zaprošeni višini, vendar največ v višini 80% pogodbene cene  stanovanja. Najdaljša možna odplačilna doba posojila je 15 let. Posojilo se  vrača v mesečnih anuitetah z direktno obremenitvijo plače oziroma  pokojnine.


Podrobnosti o posameznih prostih  stanovanjih in pogojih za njihov nakup ter možnosti najema ugodnega  stanovanjskega kredita si lahko zainteresirani kupci ogledajo na spletni strani  Sklada www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si pod rubriko Stanovanja/Tržna  stanovanja.

Stanovanjski sklad Republike  Slovenije, javni sklad 

 


vir: tajništvo SSRS