Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

 

Teritorij: 486 km2

Število prebivalcev: 18.532

Število občin: 2

Število krajevnih uradov: 1

Število naselij: 169

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Črnomelj po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo izpostave ministrstev, in sicer:

 • Ministrstvo za notranje zadeve - Policijska postaja Črnomelj, Policijska pisarna Semič in Policijska pisarna Vinica
 • Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Novo mesto - Izpostava Črnomelj
 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Geodetska uprava RS -Geodetska pisarna Črnomelj
 • Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Novo mesto - Urad za delo Črnomelj
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto - Izpostava Črnomelj
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS - Izpostava Črnomelj
 • Zavod za gozdove Slovenije - Krajevna enota Črnomelj

 

Upravna enota Črnomelj je bila ustanovljena dne 01.01.1995 na osnovi Zakona o upravi, Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ter Zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin.

 

Ustanovljena je bila za območje občin Črnomelj in Semič. Geografsko se nahaja na skrajnem jugovzhodu države in se razprostira med Kolpo in Kočevskim Rogom. Z dobršnim delom meji s sosednjo državo Hrvaško.

 

Po površini meri 486km2 in ima 18532 prebivalcev. Temeljna pristojnost upravne enote je odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji. Državljani uresničujete svoje pravice in obveznosti na sedežu Upravne enote Črnomelj na Zadružni cesti 16 in v Krajevnem uradu Semič. Krajevni urad je informatiziran in deluje kot informacijska pisarna.

 

Upravna enota Črnomelj je po vsebini nalog in pristojnosti organizacijsko razdeljena na tri (3) notranje organizacijske enote:

- oddelek za upravne notranje zadeve, v sklopu katerega je organiziran krajevni urad kot način dela,

- oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo in

- oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve.

 

Upravno enoto vodi, zastopa in predstavlja načelnik, ki je odgovoren tudi za sodelovanje upravne enote z občinami in drugimi državnimi organi na lokalnem nivoju na območju upravne enote. Za dosego tega cilja deluje tudi koordinacijski sosvet pri upravni enoti.

 

V upravni enoti posvečamo veliko pozornost zakonitosti, kakovosti storitev, zadovoljstvu strank in zaposlenih ter nenehnemu razvoju upravne enote in zaposlenih.

  

Upravna enota je vključena tudi v projekt E-uprave, ki državljanom izboljšuje dostop do storitev upravne enote.

 

 

Krajevni urad:

 • Semič, Štefanov trg 9, telefon: (07) 356 8320

 

Občine:

 • Črnomelj
 • Semič

 

Naselja:

 • Občina Črnomelj, 122 naselij:

Adlešiči, Balkovci, Bedenj, Belčji vrh, Bistrica, Blatnik pri Črnomlju, Bojanci, Brdarci, Breg pri Sinjem vrhu, Breznik, Butoraj, Cerkvišče, Črešnjevec pri Dragatušu, Črnomelj, Čudno selo, Dalnje njive, Damelj, Desinec, Deskova vas, Dečina, Dobliče, Doblička gora, Dolenja Podgora, Dolenja vas pri Črnomlju, Dolenjci, Dolenji Radenci, Dolenji Suhor pri Vinici, Dolnja Paka, Draga pri Sinjem vrhu, Dragatuš, Dragovanja vas, Dragoši, Drenovec, Drežnik, Fučkovci, Golek pri Vinici, Golek, Gorenja Podgora, Gorenjci pri Adlešičih, Gorenji Radenci, Gorica, Gornja Paka, Gornji Suhor pri Vinici, Griblje, Grič pri Dobličah, Hrast pri Vinici, Hrib, Jankoviči, Jelševnik, Jerneja vas, Kanižarica, Knežina, Kot ob Kolpi, Kot pri Damlju, Kovača vas, Kovačji grad, Kvasica, Lokve, Mala Lahinja, Mala sela, Mali Nerajec, Marindol, Mavrlen, Mihelja vas, Miklarji, Miliči, Močile, Naklo, Nova Lipa, Obrh pri Dragatušu, Ogulin, Otovec, Paunoviči, Pavičiči, Perudina, Petrova vas, Pobrežje, Podklanec, Podlog, Prelesje, Preloka, Pribinci, Purga, Pusti Gradec, Rim, Rodine, Rožanec, Rožič vrh, Ručetna vas, Sela pri Dragatušu, Sela pri Otovcu, Selce pri Špeharjih, Sečje selo, Sinji Vrh, Sodevci, Srednji Radenci, Stara Lipa, Stari trg ob Kolpi, Stražnji Vrh, Svibnik, Šipek, Špeharji, Talčji Vrh, Tanča Gora, Tribuče, Tušev dol, Učakovci, Velika Lahinja, Velika sela, Veliki Nerajec, Vinica, Vojna vas, Vranoviči, Vrhovci, Vukovci, Zagozdac, Zajčji Vrh, Zapudje, Zastava, Zilje, Zorenci, Žuniči

 • Občina Semič, 47 naselij:

Blatnik pri Črmošnjicah, Brezje pri Rožnem dolu, Brezje pri Vinjem vrhu, Brezova reber, Brezovica pri Črmošnjicah, Brstovec, Cerovec pri Črešnjevcu, Črešnjevec pri Semiču, Črmošnjice, Gaber pri Črmošnjicah, Gornje Laze, Gradnik, Hrib pri Cerovcu, Hrib pri Rožnem dolu, Kal, Komarna vas, Krupa, Krvavčji vrh, Lipovec, Maline pri Štrekljevcu, Mašelj, Moverna vas, Nestoplja vas, Omota, Oskoršnica, Osojnik, Planina, Podreber, Potoki, Praproče, Praprot, Preloge, Pribišje, Pugled, Rožni dol, Sela pri Vrčicah, Semič, Sodji vrh, Sovinek, Sredgora, Srednja vas, Starihov vrh, Stranska vas pri Semiču, Štrekljevec, Trebnji vrh, Vinji vrh pri Semiču, Vrčice

 

Poročne dvorane:

 • poročna dvorana na sedežu Upravne enote, Zadružna cesta 16, Črnomelj
 • poročna dvorana v Semiču, Štefanov trg 7, Semič